Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1885 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  12.  [Stosowanie zasad dotyczących wynagrodzeń do innych podmiotów określonych w rozporządzeniu]
1.  Zasady dotyczące wynagrodzeń wynikające z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art. 11 stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534), ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
2.  Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej, regionalnej lub zagranicznej lub
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

- mając na względzie konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.