Zasady i warunki prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.32.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 czerwca 1948 r.
o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych.

Na podstawie art. 420 § 4 prawa o sądach ubezpieczeń społecznych z dnia 28 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 476 i z 1946 r. Nr 12, poz. 76) zarządza się, co następuje:
Użyte w niniejszym rozporządzeniu skróty oznaczają:
a)
"przedstawiciel" - przedstawiciela związku zawodowego,
b)
"sąd" - okręgowy sąd ubezpieczeń społecznych.
Zadaniem przedstawiciela jest udzielanie członkom danego związku zawodowego pomocy prawnej w zakresie ubezpieczeń społecznych, a w szczególności obrona i zastępstwo w ramach obowiązujących przepisów prawnych przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych, udzielanie porad prawnych i sporządzanie pism w tych sprawach.
Przedstawicielem, uprawnionym przez związek zawodowy do prowadzenia spraw przed sądem, może być osoba, która:
a)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
b)
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię należytego spełniania zadań przedstawiciela,
c)
ukończyła 25 lat życia,
d)
włada należycie językiem polskim w słowie i piśmie,
e)
posiada dostateczną znajomość przepisów prawnych o ubezpieczeniu społecznym i o postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych,
f)
została wciągnięta do spisu przedstawicieli związków zawodowych przed danym sądem.
Członkowie organów i pracownicy instytucji ubezpieczeń społecznych wyłączeni są od zastępstwa w sprawach przeciwko tej instytucji.
Przedstawicieli poszczególnych związków zawodowych wyznacza okręgowa komisja związków zawodowych na wniosek związku zawodowego.

Jedna osoba może być przedstawicielem jednego lub więcej związków zawodowych.

Osoby, wyznaczone na przedstawicieli, wciąga okręgowa komisja związków zawodowych do spisu przedstawicieli, który przesyła właściwemu sądowi i zawiadamia go następnie o zmianach, wprowadzonych do spisu.
Przed rozpoczęciem swoich czynności przedstawiciel składa wobec prezesa właściwego sądu następujące przyrzeczenie: "Przyrzekam, że obowiązki przedstawiciela związku zawodowego przed sądem ubezpieczeń społecznych będę spełniał sumiennie i gorliwie, zgodnie z prawem i słusznością, poświęcając im całą swą wiedzę i doświadczenie."
Przedstawiciel obowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości, które otrzymał z tytułu wykonania swoich zadań.
Przedstawicielowi nie wolno pobierać od strony żadnego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
Przedstawiciel powinien do każdej sprawy przedłożyć pełnomocnictwo strony, w którym należy powołać uprawnienie do występowania przed sądem (§§ 5 i 6).
Sąd skreśla przedstawiciela ze spisu:
a)
jeżeli utraci którykolwiek z wymogów, wymienionych w § 3, bądź stwierdzony zostanie brak któregokolwiek z tych wymogów,
b)
jeżeli przedstawiciel nie spełnia należycie swoich obowiązków,
c)
w razie pobierania przez przedstawiciela wynagrodzenia za prowadzenie sprawy od strony.
O skreśleniu przedstawiciela ze spisu orzeka kolegium trzech sędziów właściwego sądu.

Orzeczenie kolegium trzech sędziów jest ostateczne.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.