Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.25.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 1963 r.
o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji zrzeszających rencistów.

Na podstawie art. 380 Prawa o sądach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 41, poz. 215) zarządza się, co następuje:
§  1. Użyte w niniejszym rozporządzeniu wyrazy oznaczają:
1) "przedstawiciel" - przedstawiciela związku zawodowego lub organizacji zrzeszającej rencistów,
2) "sąd" - okręgowy sąd ubezpieczeń społecznych.
§  2. Przedstawicielem organizacji zrzeszającej rencistów może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
2) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię należytego spełniania zadań przedstawiciela,
3) ukończyła 26 lat życia,
4) włada językiem polskim w słowie i piśmie,
5) posiada dostateczną znajomość przepisów prawnych o zaopatrzeniu emerytalnym i o postępowaniu przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych,
6) została wciągnięta do spisu przedstawicieli organizacji zrzeszających rencistów przed danym sądem.
§  3. Przedstawiciel nie może wykonywać zastępstwa w sprawie przeciwko organowi, którego jest członkiem lub pracownikiem.
§  4. Przedstawicieli poszczególnych organizacji zrzeszających rencistów wyznacza Zarząd Główny Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na wniosek oddziałów wojewódzkich tego związku, przedstawicieli zaś Związku Inwalidów Wojennych PRL - Zarząd Główny tego związku na wniosek zarządu okręgowego. Jedna osoba może być przedstawicielem jednej lub więcej organizacji zrzeszających rencistów.
§  5. Osoby, wyznaczone na przedstawicieli organizacji wymienionych w § 4, wciągają zarządy główne tych organizacji do spisu przedstawicieli, który przesyłają właściwemu sądowi. Sąd ten należy zawiadamiać niezwłocznie o każdorazowych zmianach wprowadzonych do spisu.
§  6. Przed rozpoczęciem swoich czynności przedstawiciel organizacji zrzeszającej rencistów składa wobec prezesa właściwego sądu następujące przyrzeczenie: "Przyrzekam, że obowiązki przedstawiciela organizacji zrzeszającej rencistów przed okręgowym sądem ubezpieczeń społecznych będę spełniał sumiennie i gorliwie, zgodnie z prawem i słusznością, poświęcając im całą wiedzę i doświadczenie".
§  7. Przedstawiciel obowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości, które otrzymał z tytułu wykonywania swoich zadań.
§  8. Przedstawicielowi nie wolno pobierać od strony żadnego wynagrodzenia za pomoc prawną.
§  9. Przedstawiciel związku zawodowego powinien do każdej sprawy złożyć pełnomocnictwo strony oraz upoważnienie zarządu głównego lub zarządu okręgowego właściwego związku zawodowego do zastępowania jej w charakterze przedstawiciela tego związku, a przedstawiciel organizacji zrzeszającej rencistów - tylko pełnomocnictwo strony, w którym należy powołać uprawnienie do występowania przed sądem (§§ 4 i 5).
§  10. Sąd skreśla przedstawiciela organizacji zrzeszającej rencistów ze spisu:
1) jeżeli utraci którykolwiek z wymogów wymienionych w § 2 bądź stwierdzony zostanie brak któregokolwiek z tych wymogów,
2) jeżeli nie spełnia należycie swych obowiązków,
3) jeżeli pobiera wynagrodzenie za pomoc prawną.
§  11. O skreśleniu przedstawiciela organizacji zrzeszającej rencistów ze spisu orzeka właściwy sąd w składzie trzech sędziów. Orzeczenie jest ostateczne i podlega przesłaniu w odpisie odpowiedniej organizacji zrzeszającej rencistów.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1948 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 219).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.