§ 7. - Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  7.
Do wzajemnego zaliczania okresów zatrudnienia i okresów pracy w spółdzielni właściwe są oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.