§ 3. - Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  3.
1.
Członkom spółdzielni, którzy byli poprzednio pracownikami i wstąpili do spółdzielni przed upływem 6 miesięcy od ustania zatrudnienia, zalicza się dni pracy w spółdzielni do okresu zatrudnienia wymaganego do przyznania renty starczej lub renty inwalidzkiej z dekretu, jeżeli okres zatrudnienia przed wstąpieniem do spółdzielni wynosił co najmniej 20 lat.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do rent inwalidzkich dla osób zaliczonych do III grupy inwalidów z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa.