§ 1. - Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu użyto określenia:
1)
ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników (Dz. U. Nr 37, poz. 165),
2)
dekret - należy przez to rozumieć dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97),
3)
spółdzielnia - należy przez to rozumieć rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
4)
zatrudnienie - należy przez to rozumieć zatrudnienie w rozumieniu dekretu.