Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.46.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 1960 r.
w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w akademiach wojskowych.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Tryb wysuwania kandydatury docenia etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na wydziale, na którym docent etatowy zajmuje stanowisko.

§  1.
1. W razie gdy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na wydziale w akademii wojskowej może być powołana osoba zajmująca na tym wydziale stanowisko docenta etatowego, komendant wydziału zwraca się do rady wydziału o przeprowadzenie postępowania ankietowego po uzyskaniu zgody komendanta akademii wojskowej na przeprowadzenie tego postępowania.
2. Postępowanie ankietowe ma na celu zebranie opinii, czy osoba zajmująca na wydziale stanowisko docenta etatowego może być powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
§  2. Rada wydziału powołuje do przeprowadzenia postępowania ankietowego i opracowania wyników tego postępowania trzyosobową komisję spośród samodzielnych pracowników nauki oraz wyznacza jej przewodniczącego.
§  3.
1. Komendant wydziału wykonując uchwałę rady wydziału przesyła ankiety do:
1) profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych nauk wojskowych - jeżeli ankieta dotyczy obsadzenia stanowiska profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk wojskowych, jeżeli rada wydziału tak postanowi, ankietę przesyła się również do wskazanych przez radę wyższych dowódców i specjalistów wojskowych oraz samodzielnych pracowników nauki nie będących w czynnej służbie wojskowej;
2) komendantów odpowiednich wydziałów akademii wojskowych i dziekanów odpowiednich wydziałów szkół wyższych oraz kierowników odpowiednich placówek naukowych, w których zajmują stanowiska profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni danego przedmiotu - jeżeli ankieta dotyczy obsadzenia stanowiska profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk innych niż wojskowe; w miarę potrzeby ankieta może być rozesłana także do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych wykładającym przedmioty pokrewne.
2. Komendanci wydziałów akademii wojskowych, dziekani wydziałów szkół wyższych i kierownicy placówek naukowych przekazują otrzymaną ankietę profesorom zwyczajnym i nadzwyczajnym danego, a jeżeli z treści ankiety to wynika - również pokrewnego przedmiotu, zajmującym stanowiska na tych wydziałach lub w placówce naukowej.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Minister Obrony Narodowej może na wniosek komendanta akademii wojskowej zarządzić po zasięgnięciu opinii Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego skierowanie ankiety tylko do określonych osób.
§  4.
1. Profesorowie oraz inne osoby, które otrzymały ankietę w trybie § 3, powinni w terminie jednomiesięcznym od dnia otrzymania ankiety przesłać swą opinię bezpośrednio lub za pośrednictwem swego komendanta (dziekana) wydziału lub kierownika placówki naukowej do komendanta wydziału przeprowadzającego postępowanie ankietowe.
2. Opinie mają charakter poufny.
§  5. Po upływie terminu ustalonego do nadsyłania odpowiedzi na ankietę komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami i niezbędnymi materiałami informacyjnymi ocenia, czy osoba, która ma być wysunięta na stanowisko profesora nadzwyczajnego, odpowiada wymaganiom przewidzianym w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56), oraz przygotowuje wniosek.
§  6.
1. Na posiedzeniu rady wydziału zwołanym dla rozpatrzenia sprawozdania komisji - komisja przedstawia radzie swoją ocenę i wniosek.
2. Po wysłuchaniu komisji rada wydziału przeprowadza głosowanie tajne nad wnioskiem komisji. W głosowaniu biorą udział przewodniczący rady wydziału oraz członkowie rady wydziału będący samodzielnymi pracownikami nauki.
3. Za przyjęty uważa się ten wniosek, który otrzymał bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
4. Członkowie rady wydziału biorący udział w głosowaniu mogą zgłosić do protokołu swoje odmienne stanowisko, jeżeli nie zgadzają się z wynikami głosowania.
5. Z przebiegu posiedzenia i wyników głosowania sporządza się protokół.
§  7. Uchwalony przez radę wydziału wniosek o wysunięcie kandydatury komendant wydziału przedstawia komendantowi akademii wojskowej. Do wniosku dołącza się wszystkie materiały postępowania ankietowego, ocenę komisji i protokół posiedzenia rady wydziału oraz wyniki głosowania.
§  8.
1. Wniosek, o którym mowa w § 7, komendant akademii wojskowej przedstawia radzie naukowej akademii wojskowej do opinii.
2. Opinia rady naukowej w sprawie wniosku rady wydziału powinna być wyrażona w formie uchwały powziętej większością głosów w tajnym głosowaniu, w którym biorą udział przewodniczący rady oraz członkowie rady będący samodzielnymi pracownikami nauki. Do ważności uchwały rady naukowej akademii wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§  9.
1. Po powzięciu przez radę naukową akademii uchwały wyrażającej opinię w sprawie kandydata wysuniętego przez radę wydziału na stanowisko profesora nadzwyczajnego komendant akademii przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej akta postępowania ankietowego wraz z wnioskiem rady wydziału oraz opinią rady naukowej akademii.
2. Do wniosku dołącza się ponadto:
1) wykaz publikowanych oraz nie publikowanych prac naukowych kandydata,
2) opinię zawierającą ocenę całokształtu dorobku naukowego osiągnięć dydaktycznych oraz postawy moralnej i społecznej kandydata;
3) oświadczenia komendanta akademii wojskowej o rodzaju i rozmiarze zajęć przewidzianych dla kandydata oraz o terminie ich rozpoczęcia;
4) pisemną zgodę kandydata na powołanie go na stanowisko;
5) poświadczone odpisy dokumentów personalnych kandydata (wyciąg z aktu urodzenia, dyplomy ukończonych studiów i uzyskanych stopni naukowych, orzeczenia nostryfikacyjne, życiorys, zeszyt ewidencyjny lub ankieta personalna.

Rozdział  2.

Tryb wysuwania kandydatury profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego na wydziale, na którym profesor nadzwyczajny zajmuje stanowisko.

§  10.
1. W razie gdy na stanowisko profesora zwyczajnego na wydziale w akademii wojskowej może być powołana osoba zajmująca na tym wydziale stanowisko profesora nadzwyczajnego, komendant tego wydziału - za zgodą komendanta akademii wojskowej - zwraca się z odpowiednim wnioskiem do rady wydziału.
2. Rada wydziału po rozpatrzeniu sprawy wybiera spośród samodzielnych pracowników nauki trzyosobową komisję do opracowania i przedstawienia komendantowi wydziału akademii opinii, czy kandydat odpowiada warunkom przewidzianym w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych.
3. Komendant wydziału akademii po otrzymaniu opinii komisji, jeżeli wysunięta kandydatura dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego w zakresie innych nauk niż wojskowe - przesyła tę opinię do recenzji dwom profesorom danego lub pokrewnego przedmiotu, zajmującym stanowisko w innej akademii wojskowej lub w szkole wyższej albo placówce naukowej.
4. Rada wydziału akademii po wysłuchaniu opinii komisji i zapoznaniu się z recenzjami, o których mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę co do wystąpienia z wnioskiem o powołanie profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego.
5. Przepisy § 6 ust. 2, 3 i 5 oraz §§ 7-9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  3.

Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów - samodzielnych pracowników nauki.

§  11.
1. W razie gdy na wydziale akademii wojskowej zachodzi potrzeba powołania profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego spośród osób nie zajmujących na tym wydziale lub w tej akademii wojskowej etatu samodzielnego pracownika nauki, komendant tego wydziału - za zgodą komendanta akademii wojskowej - ustala kandydatury osób na te stanowiska.
2. Po ustaleniu kandydatury na stanowisko wymienione w ust. 1 komendant wydziału zasięga opinii rektora szkoły wyższej lub kierownika placówki naukowej, w której kandydaci są zatrudnieni, uzgadnia sprawę wysunięcia kandydatury z zainteresowanymi osobami i uzyskuje ich pisemną zgodę na ewentualne objęcie stanowiska.
3. W razie uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2, do dalszego postępowania związanego z wysunięciem kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego stosuje się odpowiednio przepisy §§ 1-9.
§  12.
1. W przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, komendant akademii wojskowej może również zarządzić za zgodą Ministra Obrony Narodowej przeprowadzenie postępowania ankietowego bez wskazania kandydatur na wolne stanowisko w celu uzyskania opinii, kogo należy wziąć pod uwagę przy wysuwaniu przez radę wydziału kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na danym wydziale.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ankieta powinna zawierać prośbę o nadesłanie opinii, jaką osobę lub osoby należy wziąć pod uwagę przy wysuwaniu przez radą wydziału kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na danym wydziale. W razie wysunięcia w odpowiedzi na ankietę więcej niż jednego kandydata należy określić kolejność zgłoszonych nazwisk.
3. Do postępowania ankietowego, o którym mowa w ust. 1, oraz trybu wysunięcia w tym przypadku kandydatury stosuje się odpowiednio przepisy §§ 1-9 ze zmianami wynikającymi z ust. 1 i 2. Przed rozpatrzeniem sprawy wysunięcia kandydatury przez radę wydziału komendant wydziału zwraca się do osób wysuniętych w postępowaniu ankietowym z zapytaniem, czy wyrażą zgodę na objęcie wolnego stanowiska na wydziale akademii wojskowej.

Rozdział  4.

Przepisy końcowe.

§  13. Jeżeli zachodzi potrzeba obsadzenia stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w akademii wojskowej na katedrze nie wchodzącej w skład wydziału lub jeżeli rada wydziału nie spełnia warunków wymaganych do nadawania stopnia naukowego doktora - zadania określone w przepisach rozdziałów 1-3, należące do zakresu działania komendanta wydziału i rady wydziału, spełniają odpowiednio komendanci akademii wojskowej i rada naukowa akademii.
§  14. Przewidziane w przepisach rozporządzenia uprawnienia komendanta wydziału akademii wojskowej przysługują dziekanowi wydziału akademii wojskowej będącemu osobą cywilną.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.