Rozdział 5 - Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. - Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

Rozdział  5.

Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  11.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania - zatrudnionych na tym wydziale - docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego, rektor szkoły przedstawia tę sprawę ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą.
2.
Minister zwraca się do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o rozpatrzenie sprawy i ewentualne wysunięcie wniosku w sprawie mianowania docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego.
3.
Rada Główna przeprowadza postępowanie zmierzające do wysunięcia wniosków, stosując odpowiednio przepisy § 7, § 8 i § 10 z tą zmianą, że czynności przewidzianych w tych przepisach dla rady wydziału dokonuje Prezydium Rady Głównej, a czynności przewidzianych dla dziekana - Sekretarz Rady Głównej.
§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.