§ 6. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  6.
Protokół wyborczego zebrania wiejskiego powinien zawierać: imię i nazwisko przewodniczącego zebrania, liczbę osób uczestniczących w zebraniu, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na sołtysa i podsołtysa, wybranych członków komisji (§ 4 ust. 2) oraz wyniki głosowania. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i członkowie komisji.