§ 3. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  3.
1.
Wyborcze zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli jest na nim obecna przynajmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wyboru do gminnej rady narodowej. W razie braku wymaganej frekwencji naczelnik gminy lub osoba przez niego wyznaczona zwołuje ponownie zebranie wiejskie, które dokona wyboru sołtysa i podsołtysa bez względu na ilość uczestniczących w nim osób.
2.
Sołtysa i podsołtysa wybiera się spośród mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wyboru do gminnej rady narodowej. Nie może być sołtysem lub podsołtysem osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
3.
Prawo zgłaszania kandydatów na sołtysa i podsołtysa przysługuje wiejskiemu komitetowi Frontu Jedności Narodu oraz mieszkańcom sołectwa (ust. 1). Zgłoszenie kandydata może nastąpić na piśmie lub ustnie do protokołu.