§ 17. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  17.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o gminnej radzie narodowej - należy przez to rozumieć również radę narodową miasta i gminy,
2)
o naczelniku gminy - należy przez to rozumieć również naczelnika miasta i gminy.