§ 15. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  15.
1.
Sołtys i pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu członkowie jego rodziny otrzymują pomoc leczniczą w zakresie przewidzianym dla pracowników państwowych i członków ich rodzin.
2.
Wypadek przy wykonywaniu czynności sołtysa uważa się za zrównany z wypadkiem w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.