§ 11. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  11.
Sołtys wykonuje również zadania określone przez gminną radę narodową, a wynikające ze szczególnego charakteru danego sołectwa.