Zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających... - Dz.U.1961.61.338 - OpenLEX

Zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych oraz usprawiedliwiania niestawiennictwa żołnierzy w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.61.338

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAWIEDLIWOŚCI, SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 grudnia 1961 r.
w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych oraz usprawiedliwiania niestawiennictwa żołnierzy w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 41) i art. 4 ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. Nr 36, poz. 229) zarządza się, co następuje:
1.
Niestawiennictwo na wezwanie sądu lub prokuratora wojskowego albo innego organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych: oskarżonego, świadka i innych uczestników procesu (oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, obrońcy, pełnomocnika, biegłego, tłumacza) z powodu choroby może być usprawiedliwione zaświadczeniem wydanym na podstawie orzeczenia przez:
1)
lekarza sadowego albo
2)
ordynatora oddziału szpitala (sanatorium), w którym osoba wezwana przebywa na leczeniu.
2.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydają lekarze sądowi, powołani rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 7 września 1959 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 55, poz. 331), na zasadach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu.
Listę lekarzy sądowych urzędujących na obszarze działania poszczególnych sądów i prokuratur wojskowych wywiesza się w gmachach tych sądów i prokuratur.
1.
Niestawiennictwo z powodu choroby na wezwanie organów, wymienionych w § 1 ust. 1, uczestników postępowania karnego, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej albo innymi osobami uprawnionymi do korzystania z wojskowej pomocy leczniczej lub pomocy leczniczej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, może być usprawiedliwione również zaświadczeniem wydanym przez właściwego lekarza wojskowego lub lekarza służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
2.
Zaświadczenia wymienione w ust. 1 są drukami ścisłego zarachowania.
3.
W razie przebywania żołnierza poza jednostką wojskową, w której pełni czynną służbę wojskową, a funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej poza miejscem jego stałego zamieszkania, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje lekarz wojskowy jednostki wojskowej w miejscu pobytu żołnierza lub lekarz służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w miejscu pobytu funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. W tym przypadku lekarz wydający zaświadczenie przesyła odpis wydanego przez siebie orzeczenia do lekarza jednostki wojskowej albo lekarza służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pod którego stałą opieką lekarską pozostaje osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia.
1.
Przed wydaniem zaświadczenia, o którym mowa w § 3, lekarz obowiązany jest zbadać osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia.
2.
Dokumentem uprawniającym do przeprowadzenia badania lekarskiego i wydania zaświadczenia jest wezwanie sądu w sprawie karnej albo organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie.
3.
Przy wydawaniu orzeczeń usprawiedliwiających niestawiennictwo z powodu choroby i wydawaniu zaświadczeń wymienionych w § 3 stosuje się przepisy wojskowe dotyczące udzielania wojskowej pomocy leczniczej lub przepisy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Przepisy § 3 i § 4 stosuje się również do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, wezwanych przez sąd powszechny albo organ prowadzący śledztwo lub dochodzenie w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

(Pieczątka podłużna jednostki wojskowej

lub wojskowego zakładu służby zdrowia

albo zakładu służby zdrowia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych)

ZAŚWIADCZENIE Nr ...

Na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego

dnia ............ zaświadcza się, że ob. ...................

syn (córka) .........., urodzony(a) dnia ...................

zamieszkały(a) w ............. przy ul. ............ nr ....

jest chory(a) i wskutek tego nie może stawić się w dniu ....

............... na wezwanie ................................

w sprawie nr ..............

................................

(pieczątka i podpis lekarza)