Zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.83

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 17 marca 1958 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie dotyczy zamówień udzielanych przez państwowe jednostki handlowe na dostawy artykułów przeznaczonych na potrzeby rynku oraz na roboty i usługi polegające na wykonywaniu lub przerobie albo renowacji artykułów przeznaczonych dla tych potrzeb.
2.
Rozporządzenie nie ma zastosowania do skupu artykułów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. Nr 6, poz. 17).
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7),
2)
o rozporządzeniu Rady Ministrów - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. Nr 6, poz. 17).
2.
Przez państwowe jednostki handlowe rozumie się państwowe przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicznego oraz państwowe przedsiębiorstwa przemysłu gastronomicznego i garmażeryjnego.
1.
Zamówienia na dostawy, roboty i usługi powinny być udzielane:
1)
jednostkom, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, wykonującym działalność gospodarczą,
2)
spółdzielniom,
3)
organizacjom społecznym, jeżeli wykażą się posiadaniem zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej - w zakresie objętym tym zezwoleniem,
4)
spółkom handlowym, w których organizacja społeczna - na podstawie zezwolenia Ministra Finansów - posiada udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.
2.
Ponadto, z zastrzeżeniami wynikającymi z § 4, zamówienia na dostawy, roboty i usługi mogą być udzielane:
1)
rzemieślnikom,
2)
osobom fizycznym prowadzącym zakłady przemysłowe i usługowe,
3)
osobom prawnym i spółkom cywilnym (zespołom produkcyjnym i usługowym) prowadzącym zakłady przemysłowe lub usługowe,
4)
osobom wykonującym przemysł domowy lub ludowy posiadającym książki zamówień, wydane przez organy administracji przemysłu po porozumieniu z organami administracji handlu prezydiów rad narodowych,
5)
chałupnikom posiadającym książki zamówień, wydane przez organy administracji prezydiów rad narodowych w zakresie robót i usług,
6)
zrzeszeniom gospodarczym rzemiosła przy cechach,
7)
centralom handlowym prywatnego przemysłu,
8)
plastykom w zakresie dostaw

- zwanym dalej jednostkami gospodarki nie uspołecznionej.

3.
Zrzeszeniom gospodarczym rzemiosła przy cechach, o których mowa w ust. 2 pkt 6, mogą być udzielane zamówienia na równi z jednostkami wymienionymi w ust. 1, o ile wartość zamówienia przy dostawach nie przekracza 10.000 zł, a przy robotach i usługach - 30.000 zł.
4.
Rzemieślniczym spółdzielniom utworzonym dla celów zaopatrzenia i zbytu mogą być udzielane zamówienia na równi z jednostkami wymienionymi w ust. 1, o ile ich wartość przy dostawach, robotach i usługach nie przekracza 50.000 zł.
5.
Udzielanie zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej nie wymienionym w ust. 2 oraz państwowym i spółdzielczym sklepom komisowym następuje z zachowaniem przepisów art. 2-5 ustawy.
Zamówienia jednostkom wymienionym w § 3 ust. 2 i 3 mogą być udzielane:
1)
gdy ceny, jakość, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych również terminy dostaw, robót lub usług są korzystniejsze niż zaoferowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej lub
2)
gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zaopatrzenia, rozszerzenia asortymentu lub oddania artykułów do przerobu.
W razie zbiegu jednakowo korzystnych ofert, złożonych przez rzemieślniczą spółdzielnię utworzoną dla celów zaopatrzenia i zbytu lub zrzeszenie gospodarcze rzemiosła oraz przez inne jednostki, o których mowa w § 3 ust. 2, pierwszeństwo uzyskania zamówienia przysługuje rzemieślniczym spółdzielniom lub zrzeszeniom gospodarczym rzemiosła.
1. 2
Zamówienia powinny być udzielane w zasadzie na bieżące potrzeby i z takim wyliczeniem, aby zakupione artykuły spożywcze zostały sprzedane w ciągu 30 dni, a artykuły przemysłowe w ciągu 60 dni.
2.
W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych (np. zakup artykułów sezonowych przedświątecznych) jednostka bezpośrednio nadrzędna nad jednostką udzielającą zamówienia może wyrazić zgodę na przekroczenie zasady ustalonej w ust. 1.
3.
Zamówienia u jednostek, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, na dostawy artykułów, co do których istnieją uzasadnione obawy, że mogą nie znaleźć na rynku nabywców, można dokonać tylko wówczas, gdy jednostka ta wyrazi zgodę na oddanie tych towarów do sprzedaży na zasadach komisu.
4.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zamówień, o których mowa w ust. 3.
1.
Zamówienia na dostawy, roboty i usługi o wartości nie przekraczającej 5.000 zł powinny być dokonywane w formie pisemnej.
2.
Zamówienie powinno zawierać określenie przedmiotu i terminu wykonania zamówienia, ilość i cenę oraz podpis osoby uprawnionej.
3.
W przypadku gdy wartość zamówień na dostawy, roboty lub usługi przekracza 5.000 zł, zamówienie powinno być udzielone z zachowaniem przepisów art. 8 ustawy oraz § § 24-27 rozporządzenia Rady Ministrów.
1.
Udzielenie zamówienia na dostawy, roboty lub usługi jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz na dostawy jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 3, o wartości przekraczającej 25.000 zł może nastąpić jedynie po zebraniu ofert. Również jedynie po zebraniu ofert mogą być udzielane zamówienia na roboty i usługi jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz na dostawy, roboty i usługi jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 4, w razie gdy zamówienie przekracza limity określone w powołanych przepisach.
2.
Zbieranie ofert należy przeprowadzać na zasadach ustalonych w § 5 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów.
3.
Oferty należy rozpatrywać komisyjnie. W skład komisji powinien wejść poza przedstawicielem dyrekcji przedsiębiorstwa i pracownikiem specjalistą danej branży również przedstawiciel związku zawodowego.
4.
Zbieranie ofert, o których mowa w ust. 1, nie jest konieczne, jeżeli zamówienie udzielone jest na targach lub wystawach organizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
1.
Udzielenie zamówienia jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 4, na dostawy, roboty lub usługi o wartości przekraczającej 100.000 zł może nastąpić jedynie na podstawie przetargu, chyba że przeprowadzony przetarg nie dał wyników.
2.
Postępowanie przetargowe należy przeprowadzać na zasadach ustalonych w §§ 10 i 12-23 rozporządzenia Rady Ministrów.
3.
Jednostka nadrzędna nad jednostką udzielającą zamówienia może zwolnić ją od przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy konieczne jest natychmiastowe zaspokojenie potrzeb rynku lub gdy z okoliczności faktycznych wynika, że wykonawcą tego zamówienia może być tylko określona jednostka gospodarki nie uspołecznionej.
4.
Przeprowadzenie przetargu nie jest konieczne, jeżeli zamówienie udzielane jest na targach i wystawach organizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Prawa jednostki zamawiającej do surowców, półfabrykatów lub wyrobów gotowych albo ich równowartości, powierzonych do przerobu jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
Niedozwolone jest udzielanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw, robót lub usług.
W sprawach nie unormowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozdziału I oraz §§ 29 - 31 rozporządzenia Rady Ministrów.
Właściwi ministrowie mogą w miarę potrzeby określić szczegółowo tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień objętych niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 września 1961 r. (Dz.U.61.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1961 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1960 r. (Dz.U.61.1.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1961 r.
3 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1960 r. (Dz.U.61.1.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 stycznia 1961 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 września 1961 r. (Dz.U.61.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1961 r.

4 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 września 1961 r. (Dz.U.61.44.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1961 r.