§ 9. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  9.
1.
Kontrola może być przeprowadzana jako:
1)
kompleksowa - dokonywana wyłącznie przez zespół kontrolerów, obejmująca całokształt działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie wykorzystania środków Funduszu na realizację zadań określonych w ustawie;
2)
problemowa - obejmująca wykorzystanie środków Funduszu na wybrane zadania realizowane przez podmiot kontrolowany;
3)
sprawdzająca - której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.
2.
Kontrola kompleksowa odbywa się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3.
Kontrola problemowa wynikająca z potrzeby pilnego zbadania oznaczonego zagadnienia lub wydarzenia, a także określonych spraw, zawartych w szczególności w skargach i wnioskach osób fizycznych, może być przeprowadzana również jako kontrola kompleksowa.
4.
Kontrole, o których mowa w ust. 2 i 3, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu.