§ 8. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  8.
1.
Kontrolę przeprowadza się w miarę możliwości w sposób niezakłócający funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:
1)
w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach i godzinach pracy;
2)
w miejscach realizacji zadań określonych w ustawie.
2.
W uzasadnionych przypadkach kontrola może być przeprowadzona w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego, a także w siedzibie oddziału Funduszu, na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli.
3.
Kontroler podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z informacjami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.