§ 7. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  7.
1.
Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli przez Prezesa Zarządu Funduszu, jeżeli:
1)
wszczęto wobec niego postępowanie karne o przestępstwo ścigane z urzędu;
2)
stwierdzono przyczyny mogące mieć wpływ na jego bezstronność;
3)
wciągu 2 lat przed otrzymaniem upoważnienia był przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu kontrolowanego;
4)
stwierdzono przyczyny, dla których kontroler nie może dokonywać kontroli przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych;
5)
jest świadkiem w postępowaniu kontrolnym;
6)
jest biegłym w postępowaniu kontrolnym.
2.
Podmiot kontrolowany również może wystąpić do Prezesa Zarządu Funduszu o wyłączenie kontrolera od kontroli z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3.
3.
O wyłączeniu kontrolera Prezes Zarządu Funduszu powiadamia niezwłocznie podmiot kontrolowany, bez konieczności podania przyczyn wyłączenia.
4.
W przypadku dokonywania kontroli przez jednego kontrolera przysługują mu uprawnienia kierownika zespołu.