§ 5. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  5.
1.
Upoważnienie wydawane jest pracownikowi Funduszu posiadającemu wiedzę i doświadczenie zawodowe pozwalające na sprawne przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu.
2.
Upoważnienie może być wydane pracownikowi Funduszu, określonemu w ust. 1, który ponadto:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest zatrudniony w Funduszu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
3)
nie był karany za przestępstwo i przestępstwo karno-skarbowe.