§ 4. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  4.
1.
Podstawą przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie, które zawiera:
1)
oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;
2)
numer i datę wystawienia;
3)
imię i nazwisko kontrolera;
4)
numer legitymacji służbowej kontrolera;
5)
imię i nazwisko kierownika zespołu, jeżeli do kontroli skierowano zespół kontrolerów;
6)
przywołanie podstawy prawnej kontroli;
7)
nazwę podmiotu kontrolowanego;
8)
zakres kontroli;
9)
termin ważności upoważnienia;
10)
pieczęć i podpis Prezesa Zarządu Funduszu.
2.
W trakcie przeprowadzania kontroli Prezes Zarządu Funduszu, w uzasadnionych przypadkach, może zmienić zakres kontroli i termin ważności upoważnienia, wydając upoważnienie zmieniające, które jest niezwłocznie przedstawiane kierownikowi podmiotu kontrolowanego.