§ 25. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  25.
W przypadku uniemożliwienia przez podmiot kontrolowany przeprowadzenia kontroli lub niezastosowania się przez podmiot kontrolowany do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie oraz nieuwzględnienia przez Zarząd Funduszu zastrzeżeń lub wyjaśnień podmiotu kontrolowanego, Prezes Zarządu Funduszu podejmuje czynności mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, informuje o uchybieniach odpowiedni organ nadzoru nad podmiotem kontrolowanym.