§ 21. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  21.
1.
Poprawki w protokole kontroli podlegają omówieniu na końcu protokołu.
2.
Poprawek w protokole kontroli dokonuje się przez przekreślenie błędów tak, aby poprzednia treść była czytelna.
3.
Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się w nim żadnych poprawek.