§ 2. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Pełnomocniku - oznacza to Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2)
Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3)
kontrolerze - oznacza to pracownika Funduszu dokonującego kontroli;
4)
kierowniku zespołu - oznacza to kontrolera kierującego zespołem kontrolerów;
5)
podmiocie kontrolowanym - oznacza to podmioty określone w art. 48 ust. 1 ustawy;
6)
kierowniku podmiotu kontrolowanego - oznacza to osobę kierującą podmiotem kontrolowanym, a w razie jego nieobecności osobę przez niego upoważnioną;
7)
upoważnieniu - oznacza to pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane kontrolerowi przez Prezesa Zarządu Funduszu.