§ 18. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  18.
Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, który zawiera:
1)
nazwę i siedzibę podmiotu kontrolowanego;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem ewentualnych przerw w kontroli;
3)
miejsca przeprowadzania kontroli;
4)
wskazanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego objętych kontrolą;
5)
imiona i nazwiska kontrolerów przeprowadzających kontrolę;
6)
numer i datę upoważnienia;
7)
określenie zakresu kontroli;
8)
imiona i nazwiska:
a)
pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczących w czynnościach kontrolnych,
b)
osób składających zeznania lub wyjaśnienia w toku kontroli;
9)
ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzenie ewentualnego naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości i w miarę możliwości wskazanie przyczyn ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także zakres i skutki stwierdzonych naruszeń prawa oraz innych nieprawidłowości;
10)
określenie występujących zagrożeń w prawidłowym wykorzystaniu środków Funduszu w celu realizacji zadań, o których mowa w ustawie;
11)
wzmiankę o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień;
12)
wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego załącznika;
13)
stwierdzenie o objęciu protokołu tajemnicą służbową;
14)
miejsce i datę sporządzenia protokołu.