§ 16. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  16.
1.
Na wniosek kontrolera kierownik podmiotu kontrolowanego potwierdza zgodność sporządzonych na potrzeby kontroli kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów z oryginałami.
2.
W przypadku odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, kontroler sporządza stosowną adnotację.