§ 11. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  11.
Przed przystąpieniem do kontroli:
1)
kontroler okazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie wraz z legitymacją służbową, w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią;
2)
kierownik zespołu informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o uprawnieniu do uczestniczenia pracownika podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych podejmowanych w siedzibie podmiotu kontrolowanego;
3)
kontroler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o przedmiocie kontroli.