§ 1. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa zasady i tryb sprawowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontroli nad wykorzystaniem środków tego Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą".