Zasady i tryb składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.64.649

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 czerwca 2001 r.
w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Na podstawie art. 594 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
Gotówkę osoby pozostającej pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb tej osoby, opiekun składa w instytucji bankowej na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, z zastrzeżeniem, że wypłata z tego rachunku następuje wyłącznie do rąk opiekuna na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego.
1.
Instytucja bankowa wystawia na imię i nazwisko osoby pozostającej pod opieką książeczkę oszczędnościową lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego, dokonując zastrzeżenia, o którym mowa w § 1.
2.
Instytucja bankowa na żądanie opiekuna dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w § 1, także w książeczkach oszczędnościowych lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego, otwartych przez osobę pozostającą pod opieką albo przez inne osoby na jej rzecz, bez takiego zastrzeżenia.
Instytucja bankowa dokonuje czynności, o których mowa w § 2, po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu go opiekunem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.