Zasady i tryb rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.47.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 września 1985 r.
w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość wywłaszczoną lub jej część,
2)
właścicielu - rozumie się przez to poprzedniego właściciela nieruchomości lub jego następcę prawnego.
1.
Nieruchomość podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu.
2.
Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości podlegającej zwrotowi należy poddać rekultywacji stosownie do przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zwrot takiej nieruchomości może nastąpić dopiero po wykonaniu obowiązku rekultywacji.
3.
Właścicielowi nie przysługuje roszczenie o przywrócenie nieruchomości do stanu istniejącego przed wywłaszczeniem, o odszkodowanie za zmianę jej stanu oraz za pozbawienie korzystania z nieruchomości.
1.
Właściciel zwraca na rzecz Państwa wypłacone odszkodowanie lub nieruchomość zamienną oraz inne należności, o których mowa w ust. 3, ustalone przez organ orzekający o zwrocie nieruchomości.
2.
W razie zmniejszenia się wartości nieruchomości po jej wywłaszczeniu, odszkodowanie podlegające zwrotowi na rzecz Państwa ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
3.
Zwrotowi na rzecz Państwa podlegają kwoty, które zostały potrącone z wypłaconego odszkodowania na spłatę zobowiązań względem Państwa lub wypłacone innym wierzycielom.
Właściciel jest obowiązany zwrócić na rzecz Państwa koszty nakładów zwiększających wartość wywłaszczonej nieruchomości w chwili jej wydania, z wyjątkiem kosztów nakładów, z których właściciel nie może skorzystać.
1.
Spłata należności z tytułu wypłaconego odszkodowania i z tytułu zwrotu kosztów nakładów może być rozłożona na raty. Okres spłaty nie powinien być dłuższy niż 10 lat. Należność Państwa z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają oprocentowaniu według zasad obowiązujących przy oprocentowaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do zwrotu nieruchomości zamiennej, jeżeli nie można przywrócić jej do stanu poprzedniego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1985 r.