Zasady i tryb przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu. - Dz.U.1983.25.106 - OpenLEX

Zasady i tryb przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.25.106

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 maja 1983 r.
w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:
Przymusowego doprowadzenia osób nadużywających alkoholu, zwanych dalej "osobami doprowadzanymi", na rozprawę, badanie przez biegłego lub do zakładu leczniczego dokonuje Milicja Obywatelska na zarządzenie sądu.
1.
Na czas doprowadzenia funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej zatrzymuje dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby doprowadzanej.
2.
Osobie doprowadzanej odbiera się przedmioty, z których użyciem mogłaby spowodować samouszkodzenie albo zagrozić życiu lub zdrowiu innej osoby.
1.
Osoba doprowadzana jest obowiązana stosować się do poleceń funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, niezbędnych do dokonania doprowadzenia.
2.
Do osoby doprowadzanej, która stawia opór lub wykazuje agresywność, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej może stosować siłę fizyczną lub inne środki przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Fakt doprowadzenia potwierdza organ lub zakład wskazany w zarządzeniu sądu.
W razie braku możliwości wykonania zarządzenia sądu organ Milicji Obywatelskiej zawiadamia o tym właściwy sąd.
Osoba doprowadzana, będąca w stanie nietrzeźwości, co do której zachodzą warunki do doprowadzenia do izby wytrzeźwień, może być umieszczona w izbie albo w jednostce Milicji Obywatelskiej na czas do wytrzeźwienia.
1.
Przy wykonywaniu zarządzenia sądu o przymusowym doprowadzeniu osób nadużywających alkoholu Milicja Obywatelska korzysta ze środka transportu własnego lub komunikacji publicznej.
2.
Opłatę za dowóz środkiem, o którym mowa w ust. 1, ponosi osoba doprowadzana.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1983 r.