Rozdział 7 - Przepisy końcowe. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  7.

Przepisy końcowe.

§  13.
Prezydia rad narodowych mogą przekazywać kierownikom właściwych wydziałów i dyrektorom zjednoczeń uprawnienia wynikające z niniejszego rozporządzenia w stosunku do zakładów i nieruchomości przekazywanych pomiędzy jednostkami planu terenowego.
§  14.
W przypadkach gdy decyzja w sprawie przekazania wydana została przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prawa i obowiązki przekazującego i przejmującego ocenia się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania decyzji.
§  15.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają dotychczasowych przepisów o zbywaniu przedmiotów urządzenia trwałego oraz o gospodarowaniu surowcami, materiałami, artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia oraz odpadkami i innymi zbędnymi przedmiotami.
§  16.
Z zastrzeżeniami wynikającymi z § 15 tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące zasad i trybu przekazywania przedsiębiorstw, instytucji, zakładów lub ich części i nieruchomości w ramach administracji państwowej; w szczególności w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem tracą moc przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 47, poz. 354).