Rozdział 6 - Przepisy wspólne. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  6.

Przepisy wspólne.

§  11.
1.
Sprawy sporne dotyczące wydania decyzji o przekazaniu rozstrzyga w przypadkach, gdy spór powstał:
1)
pomiędzy ministrami i kierownikami urzędów centralnych oraz pomiędzy prezydiami wojewódzkich rad narodowych albo pomiędzy prezydium wojewódzkiej rady narodowej a ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) - Rada Ministrów,
2)
pomiędzy prezydiami rad narodowych nadzorowanymi przez to samo prezydium wojewódzkiej rady narodowej - prezydium rady narodowej, które nadzoruje oba prezydia zainteresowane w sporze,
3)
pomiędzy prezydiami rad narodowych, które nie podlegają nadzorowi tego samego prezydium wojewódzkiej rady narodowej - nadrzędne prezydia rad narodowych.
2.
W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie przekazania pomiędzy ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) a prezydium rady narodowej niższego stopnia minister (kierownik urzędu centralnego) lub prezydium powinni dążyć do uzgodnienia stanowisk za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które w razie potrzeby wyda nadzorowanym prezydiom rad narodowych odpowiednie wytyczne.
§  12.
Spory wynikające w związku z decyzją o przekazaniu rozstrzygają komisje arbitrażowe.