Rozdział 5 - Przekazywanie czasowo zbędnych obiektów majątkowych. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  5.

Przekazywanie czasowo zbędnych obiektów majątkowych.

§  10.
1.
Organizacja państwowa może zbędną jej czasowo nieruchomość wynająć lub wydzierżawić innej organizacji.
2.
Umowa dzierżawy lub najmu może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Ograniczenie czasu trwania najmu lub dzierżawy nie dotyczy nieruchomości leśnych i Państwowego Funduszu Ziemi oraz nieruchomości położonych w obrębie portów.
3.
Umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości położonej w obrębie miasta może być zawarta na okres dłuższy niż 2 lata tylko za zgodą właściwego wydziału prezydium rady narodowej. W razie zgłoszenia takiego wniosku przez organizację wydzierżawiającą lub wynajmującą właściwy wydział prezydium rady narodowej może wskazać osobę dzierżawcy lub najemcy.
4.
Najemca lub dzierżawca obowiązani są płacić czynsz w wysokości określonej przepisami szczególnymi, a w braku takich przepisów - za ruchomości czynsz w wysokości rat amortyzacyjnych, a za nieruchomości czynsz w wysokości ustalonej umową.