Rozdział 3 - Przekazywanie nieruchomości. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  3.

Przekazywanie nieruchomości.

§  7.
1.
Przekazywanie nieruchomości nie stanowiącej składnika zakładu następuje według przepisów o przekazywaniu zakładów.
2.
Rozwiązanie umów najmu lub dzierżawy zawartych co do przekazanej nieruchomości przez organizację przekazującą ocenia się według przepisów prawa cywilnego o zbyciu rzeczy najętej, chyba że lokale w przekazanej nieruchomości podlegają przepisom o publicznej gospodarce lokalami.
§  8.
1.
Organizacja, która ubiega się o przekazanie nieruchomości, powinna składając swojemu nadrzędnemu organowi administracji państwowej wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie:
1)
określić cel, na jaki nieruchomość ma być przeznaczona, oraz możliwości osiągnięcia tego celu,
2)
wskazać nieruchomość i organizację, w której władaniu nieruchomość się znajduje,
3)
wskazać tytuł prawny władania, sposób użytkowania, a co do nieruchomości, na której znajdują się budynki, ilość i rozmiary izb użytkowych, wymagających zwolnienia przez dotychczasowych użytkowników, liczbę mieszkańców, ich uprawnienia do mieszkań zastępczych oraz ustalone stosowane do obowiązujących przepisów koszty lokali zastępczych,
4)
w przypadkach gdy na nieruchomości wykonane być mają roboty budowlane - załączyć zaświadczenie właściwego organu, że zamierzona inwestycja będzie mogła być na nieruchomości zrealizowana.
2.
Organy administracji państwowej właściwe do wydania decyzji w sprawie przekazania powinny przed wydaniem decyzji zasięgnąć opinii prezydium wojewódzkiej rady narodowej (miasta wyłączonego z województwa) według miejsca położenia nieruchomości.
3.
Przekazywanie nieruchomości pomiędzy przedsiębiorstwami zgrupowanymi w jednym zjednoczeniu następuje nieodpłatnie na podstawie decyzji dyrektora zjednoczenia.