Rozdział 2 - Przekazywanie zakładów. 1 - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  2.

Przekazywanie zakładów. 1

§  2.
1.
Przekazywanie zakładów następuje w drodze decyzji organów administracji państwowej, którym podporządkowane są przekazujące i przejmujące przedsiębiorstwo, instytucja lub jednostka budżetowa.
2.
Przez zakład rozumie się zespół obiektów majątkowych, które stanowią zorganizowaną całość służącą do osiągnięcia określonych celów gospodarczych lub społecznych, jeżeli zespół ten nie posiada odrębnej osobowości prawnej lub nie jest odrębną jednostką budżetową.
3.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o "organizacji", rozumie się przez to przedsiębiorstwo państwowe, instytucję państwową lub jednostkę budżetową.
§  3.
1.
W decyzji należy wskazać:
1)
organizację przekazującą i przejmującą,
2)
zakład podlegający przekazaniu,
3)
termin, w jakim powinno nastąpić wydanie i przejęcie zakładu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.
W decyzji należy ponadto w miarę potrzeby wskazać spis inwentarza lub inne dokumenty określające bliżej przedmiot przekazania.
§  4.
1.
W protokole zdawczo-odbiorczym należy wymienić przedmioty przekazane jako składniki majątkowe zakładu.
2.
W razie przekazania zakładu samodzielnie bilansującego rozliczenie następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień wydania zakładu z uwzględnieniem praw i zobowiązań przejmowanych przez organizację przejmującą zakład, chociaż te prawa i zobowiązania nie są ujawnione w bilansie.
3.
W razie przekazania zakładu, który samodzielnie nie bilansuje, rozliczenie następuje na podstawie porozumienia pomiędzy organizacją przekazującą a przejmującą.
§  5.
1.
Korzyści i ciężary związane z prowadzeniem przekazanego zakładu przechodzą na organizację przejmującą z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego wydanie zakładu. Jeżeli wydanie i przejęcie zakładu albo zawarcie porozumienia (§ 4 ust. 3) nastąpiło ze zwłoką z winy jednej ze stron, druga strona może domagać się wynagrodzenia powstałych z tego tytułu szkód.
2.
Koszty związane z przekazaniem ponosi organizacja przejmująca.
3.
Organizacja przejmująca odpowiada wobec osób trzecich solidarnie z organizacją przekazującą za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem zakładu do dnia jego wydania.
§  6.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami wyda przepisy określające zasady, na jakich powinny być oparte rozliczenia związane z przekazaniem zakładów. Przepisy te określą w szczególności, w jakich przypadkach poszczególne składniki majątkowe powinny być przekazywane nieodpłatnie, oraz ustalą tryb i sposób wyceny obiektów majątkowych, tryb i zasady sporządzania bilansu przekazania oraz terminy, w jakich organizacja przejmująca lub przekazująca powinna dokonać ewentualnych dopłat na rzecz drugiej organizacji.
2.
Jeżeli składnikiem zakładu jest nieruchomość, przepisy, o których mowa w ust. 1, powinny przewidywać, że grunt podlega przekazaniu nieodpłatnie; nie dotyczy to jednak części składowych nieruchomości, co do których może być przewidziana odpłatność. Można ustalić także obowiązek zapłaty za wykonane na gruncie roboty.
1 Z dniem 29 grudnia 1981 r. nie stosuje się przepisów rozdziału 2 (§ 2-6) w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych zgodnie z § 66 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.81.31.170).