Rozdział 1 - Przekazywanie przedsiębiorstw i instytucji. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  1.

Przekazywanie przedsiębiorstw i instytucji.

§  1.
1.
Przekazywanie państwowych przedsiębiorstw i instytucji następuje w drodze decyzji o zmianie podporządkowania przez powierzenie innemu organowi administracji państwowej nadzoru nad przedsiębiorstwem lub instytucją która zostaje przekazana.
2.
Decyzję wydaje organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad przekazywanym przedsiębiorstwem lub instytucją w porozumieniu z przejmującym organem administracji państwowej. Decyzję należy podać do wiadomości prezydium rady narodowej województwa (miasta wyłączonego z województwa), na którego terenie przedsiębiorstwo lub instytucja ma siedzibę lub prowadzi zakład.
3.
W stosunku do przedsiębiorstw państwowych przemysłu terenowego koordynowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości podjęcie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
4.
Organ przejmujący dokona odpowiednich zmian w zarządzeniu, na podstawie którego przedsiębiorstwo lub instytucja zostały utworzone.
5.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o organach administracji państwowej, rozumie się przez to ministra lub kierownika urzędu centralnego albo prezydium rady narodowej.