Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 1958 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) zarządza się, co następuje:

Przekazywanie przedsiębiorstw i instytucji.

§  1.
1.
Przekazywanie państwowych przedsiębiorstw i instytucji następuje w drodze decyzji o zmianie podporządkowania przez powierzenie innemu organowi administracji państwowej nadzoru nad przedsiębiorstwem lub instytucją która zostaje przekazana.
2.
Decyzję wydaje organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad przekazywanym przedsiębiorstwem lub instytucją w porozumieniu z przejmującym organem administracji państwowej. Decyzję należy podać do wiadomości prezydium rady narodowej województwa (miasta wyłączonego z województwa), na którego terenie przedsiębiorstwo lub instytucja ma siedzibę lub prowadzi zakład.
3.
W stosunku do przedsiębiorstw państwowych przemysłu terenowego koordynowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości podjęcie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
4.
Organ przejmujący dokona odpowiednich zmian w zarządzeniu, na podstawie którego przedsiębiorstwo lub instytucja zostały utworzone.
5.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o organach administracji państwowej, rozumie się przez to ministra lub kierownika urzędu centralnego albo prezydium rady narodowej.

Przekazywanie zakładów. 1

§  2.
1.
Przekazywanie zakładów następuje w drodze decyzji organów administracji państwowej, którym podporządkowane są przekazujące i przejmujące przedsiębiorstwo, instytucja lub jednostka budżetowa.
2.
Przez zakład rozumie się zespół obiektów majątkowych, które stanowią zorganizowaną całość służącą do osiągnięcia określonych celów gospodarczych lub społecznych, jeżeli zespół ten nie posiada odrębnej osobowości prawnej lub nie jest odrębną jednostką budżetową.
3.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o "organizacji", rozumie się przez to przedsiębiorstwo państwowe, instytucję państwową lub jednostkę budżetową.
§  3.
1.
W decyzji należy wskazać:
1)
organizację przekazującą i przejmującą,
2)
zakład podlegający przekazaniu,
3)
termin, w jakim powinno nastąpić wydanie i przejęcie zakładu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.
W decyzji należy ponadto w miarę potrzeby wskazać spis inwentarza lub inne dokumenty określające bliżej przedmiot przekazania.
§  4.
1.
W protokole zdawczo-odbiorczym należy wymienić przedmioty przekazane jako składniki majątkowe zakładu.
2.
W razie przekazania zakładu samodzielnie bilansującego rozliczenie następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień wydania zakładu z uwzględnieniem praw i zobowiązań przejmowanych przez organizację przejmującą zakład, chociaż te prawa i zobowiązania nie są ujawnione w bilansie.
3.
W razie przekazania zakładu, który samodzielnie nie bilansuje, rozliczenie następuje na podstawie porozumienia pomiędzy organizacją przekazującą a przejmującą.
§  5.
1.
Korzyści i ciężary związane z prowadzeniem przekazanego zakładu przechodzą na organizację przejmującą z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego wydanie zakładu. Jeżeli wydanie i przejęcie zakładu albo zawarcie porozumienia (§ 4 ust. 3) nastąpiło ze zwłoką z winy jednej ze stron, druga strona może domagać się wynagrodzenia powstałych z tego tytułu szkód.
2.
Koszty związane z przekazaniem ponosi organizacja przejmująca.
3.
Organizacja przejmująca odpowiada wobec osób trzecich solidarnie z organizacją przekazującą za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem zakładu do dnia jego wydania.
§  6.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami wyda przepisy określające zasady, na jakich powinny być oparte rozliczenia związane z przekazaniem zakładów. Przepisy te określą w szczególności, w jakich przypadkach poszczególne składniki majątkowe powinny być przekazywane nieodpłatnie, oraz ustalą tryb i sposób wyceny obiektów majątkowych, tryb i zasady sporządzania bilansu przekazania oraz terminy, w jakich organizacja przejmująca lub przekazująca powinna dokonać ewentualnych dopłat na rzecz drugiej organizacji.
2.
Jeżeli składnikiem zakładu jest nieruchomość, przepisy, o których mowa w ust. 1, powinny przewidywać, że grunt podlega przekazaniu nieodpłatnie; nie dotyczy to jednak części składowych nieruchomości, co do których może być przewidziana odpłatność. Można ustalić także obowiązek zapłaty za wykonane na gruncie roboty.

Przekazywanie nieruchomości.

§  7.
1.
Przekazywanie nieruchomości nie stanowiącej składnika zakładu następuje według przepisów o przekazywaniu zakładów.
2.
Rozwiązanie umów najmu lub dzierżawy zawartych co do przekazanej nieruchomości przez organizację przekazującą ocenia się według przepisów prawa cywilnego o zbyciu rzeczy najętej, chyba że lokale w przekazanej nieruchomości podlegają przepisom o publicznej gospodarce lokalami.
§  8.
1.
Organizacja, która ubiega się o przekazanie nieruchomości, powinna składając swojemu nadrzędnemu organowi administracji państwowej wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie:
1)
określić cel, na jaki nieruchomość ma być przeznaczona, oraz możliwości osiągnięcia tego celu,
2)
wskazać nieruchomość i organizację, w której władaniu nieruchomość się znajduje,
3)
wskazać tytuł prawny władania, sposób użytkowania, a co do nieruchomości, na której znajdują się budynki, ilość i rozmiary izb użytkowych, wymagających zwolnienia przez dotychczasowych użytkowników, liczbę mieszkańców, ich uprawnienia do mieszkań zastępczych oraz ustalone stosowane do obowiązujących przepisów koszty lokali zastępczych,
4)
w przypadkach gdy na nieruchomości wykonane być mają roboty budowlane - załączyć zaświadczenie właściwego organu, że zamierzona inwestycja będzie mogła być na nieruchomości zrealizowana.
2.
Organy administracji państwowej właściwe do wydania decyzji w sprawie przekazania powinny przed wydaniem decyzji zasięgnąć opinii prezydium wojewódzkiej rady narodowej (miasta wyłączonego z województwa) według miejsca położenia nieruchomości.
3.
Przekazywanie nieruchomości pomiędzy przedsiębiorstwami zgrupowanymi w jednym zjednoczeniu następuje nieodpłatnie na podstawie decyzji dyrektora zjednoczenia.

Przekazywanie innych obiektów majątkowych.

§  9.
Zasady i tryb przekazywania obiektów majątkowych nie będących zakładem lub nieruchomością określają odrębne przepisy.

Przekazywanie czasowo zbędnych obiektów majątkowych.

§  10.
1.
Organizacja państwowa może zbędną jej czasowo nieruchomość wynająć lub wydzierżawić innej organizacji.
2.
Umowa dzierżawy lub najmu może być zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Ograniczenie czasu trwania najmu lub dzierżawy nie dotyczy nieruchomości leśnych i Państwowego Funduszu Ziemi oraz nieruchomości położonych w obrębie portów.
3.
Umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości położonej w obrębie miasta może być zawarta na okres dłuższy niż 2 lata tylko za zgodą właściwego wydziału prezydium rady narodowej. W razie zgłoszenia takiego wniosku przez organizację wydzierżawiającą lub wynajmującą właściwy wydział prezydium rady narodowej może wskazać osobę dzierżawcy lub najemcy.
4.
Najemca lub dzierżawca obowiązani są płacić czynsz w wysokości określonej przepisami szczególnymi, a w braku takich przepisów - za ruchomości czynsz w wysokości rat amortyzacyjnych, a za nieruchomości czynsz w wysokości ustalonej umową.

Przepisy wspólne.

§  11.
1.
Sprawy sporne dotyczące wydania decyzji o przekazaniu rozstrzyga w przypadkach, gdy spór powstał:
1)
pomiędzy ministrami i kierownikami urzędów centralnych oraz pomiędzy prezydiami wojewódzkich rad narodowych albo pomiędzy prezydium wojewódzkiej rady narodowej a ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) - Rada Ministrów,
2)
pomiędzy prezydiami rad narodowych nadzorowanymi przez to samo prezydium wojewódzkiej rady narodowej - prezydium rady narodowej, które nadzoruje oba prezydia zainteresowane w sporze,
3)
pomiędzy prezydiami rad narodowych, które nie podlegają nadzorowi tego samego prezydium wojewódzkiej rady narodowej - nadrzędne prezydia rad narodowych.
2.
W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie przekazania pomiędzy ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) a prezydium rady narodowej niższego stopnia minister (kierownik urzędu centralnego) lub prezydium powinni dążyć do uzgodnienia stanowisk za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej, które w razie potrzeby wyda nadzorowanym prezydiom rad narodowych odpowiednie wytyczne.
§  12.
Spory wynikające w związku z decyzją o przekazaniu rozstrzygają komisje arbitrażowe.

Przepisy końcowe.

§  13.
Prezydia rad narodowych mogą przekazywać kierownikom właściwych wydziałów i dyrektorom zjednoczeń uprawnienia wynikające z niniejszego rozporządzenia w stosunku do zakładów i nieruchomości przekazywanych pomiędzy jednostkami planu terenowego.
§  14.
W przypadkach gdy decyzja w sprawie przekazania wydana została przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prawa i obowiązki przekazującego i przejmującego ocenia się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania decyzji.
§  15.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają dotychczasowych przepisów o zbywaniu przedmiotów urządzenia trwałego oraz o gospodarowaniu surowcami, materiałami, artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia oraz odpadkami i innymi zbędnymi przedmiotami.
§  16.
Z zastrzeżeniami wynikającymi z § 15 tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące zasad i trybu przekazywania przedsiębiorstw, instytucji, zakładów lub ich części i nieruchomości w ramach administracji państwowej; w szczególności w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem tracą moc przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 47, poz. 354).
1 Z dniem 29 grudnia 1981 r. nie stosuje się przepisów rozdziału 2 (§ 2-6) w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych zgodnie z § 66 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.81.31.170).