Zasady i tryb przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz... - Dz.U.1986.17.90 - OpenLEX

Zasady i tryb przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej i leśnej, a także właściwość organów w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.17.90

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1986 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości organów w tych sprawach.

Na podstawie art. 276 i 283 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie dotyczy przekazywania na cele produkcji rolniczej i leśnej państwowych nieruchomości:
1)
rolnych - w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
2)
leśnych - stanowiących lasy, grunty leśne i nieleśne oraz inne nieruchomości przeznaczone do produkcji leśnej w rozumieniu przepisów o państwowym gospodarstwie leśnym,
3)
innych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej niezależnie od dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania

- zwanych dalej "nieruchomościami".

2.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz zakładów w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych.
§  2.
Nieruchomość przekazuje się jednostkom gospodarki uspołecznionej, zwanym dalej "jednostkami":
1)
państwowym - w zarząd,
2)
innym - w użytkowanie.

Właściwość organów oraz tryb i zasady przekazywania nieruchomości.

§  3.
Przekazanie nieruchomości następuje na podstawie decyzji wydanej na wniosek zainteresowanej jednostki przez właściwy ze względu na położenie nieruchomości terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki gruntami stopnia podstawowego.
§  4.
1.
Wniosek o przekazanie nieruchomości powinien określać:
1)
posiadacza nieruchomości,
2)
miejsce położenia nieruchomości,
3)
obszar nieruchomości,
4)
numery działek ewidencyjnych nieruchomości,
5)
cel, na jaki nieruchomość ma być przeznaczona, oraz uzasadnienie możliwości racjonalnego jej zagospodarowania,
6)
czas, na jaki nieruchomość ma być przekazana.
2.
Do wniosku powinny być załączone:
1)
wyciąg z rejestru gruntów, a także kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości, z wykreślonym przebiegiem jej granic, a w odniesieniu do nieruchomości państwowego gospodarstwa leśnego - wykaz i opis nieruchomości według oddziałów i pododdziałów w nadleśnictwie oraz wyrys z mapy gospodarczej (geodezyjnej) z wykreśleniem granic nieruchomości,
2)
zestawienie powierzchni poszczególnych klas gruntów oraz aktualna polisa ubezpieczeniowa obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości,
3)
opinia terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw planowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego stopnia wojewódzkiego, a w odniesieniu do nieruchomości zabytkowych - stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków,
4)
pisemna zgoda dotychczasowego posiadacza nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 - zgoda Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3.
Przepis ust. 2 pkt 4 nie dotyczy nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
§  5.
1.
Wydanie i przekazanie nieruchomości następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez jednostkę przekazującą i przejmującą w terminie wskazanym w decyzji.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać spis z natury przynależności nieruchomości, jeżeli zostały przejęte, oraz części składowych, sporządzony według stanu na dzień przekazania.
3.
Sporządzając spis z natury stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
§  6.
1.
Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego korzyści i ciężary związane z przekazaną nieruchomością, przypadające po dniu podpisania protokołu, przechodzą na jednostkę przejmującą nieruchomość.
2.
Koszty związane z przekazaniem nieruchomości ponosi jednostka przejmująca.
§  7.
1.
Nieruchomość przekazuje się na czas oznaczony lub nie oznaczony:
1)
jednostkom państwowym i spółdzielniom produkcji rolnej - nieodpłatnie,
2)
innym jednostkom - odpłatnie za opłatą roczną wynoszącą 1,5% wartości nieruchomości ustalonej według cen określonych w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, z tym że za grunty klasy V i VI nie pobiera się opłat.
2.
Organ, który wydał decyzję o przekazaniu, może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zwolnić jednostkę w całości lub w części od opłat określonych w ust. 1 pkt 2.
3.
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się w decyzji o przekazaniu nieruchomości. Opłatę wpłaca się na rzecz budżetu rady narodowej stopnia podstawowego, właściwej dla miejsca położenia nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 - na Fundusz Leśny. Opłatę uiszcza się w terminie do końca roku kalendarzowego.
4.
W razie przekazania nieruchomości w ciągu roku, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do okresu użytkowania nieruchomości w danym roku.
5.
Nakłady dokonane na kapitalne remonty obiektów budowlanych wchodzących w skład nieruchomości przekazanej w użytkowanie zalicza się na poczet opłat.
6.
Decyzję o zaliczeniu kosztów kapitalnych remontów obiektów budowlanych na poczet opłat wydaje na wniosek jednostki organ określony w § 3.
§  8.
Przynależności związane z nieruchomością przechodzą na jednostkę przejmującą, jeżeli strony tak postanowią.
§  9.
Jednostka, która przejęła nieruchomość, jest obowiązana wykonywać swoje prawo zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, w tym utrzymywać obiekty budowlane wchodzące w skład nieruchomości w należytym stanie, a w szczególności wykonywać remonty kapitalne i bieżące.

Wygaśnięcie zarządu lub użytkowania.

§  10.
1.
Wygaśnięcie zarządu lub użytkowania następuje:
1)
w razie likwidacji jednostki zarządzającej lub użytkującej nieruchomość,
2)
jeżeli wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia dalszy zarząd lub użytkowanie nieruchomości na cele gospodarki rolniczej lub leśnej,
3)
w razie upływu czasu, na jaki zarząd lub użytkowanie zostały ustanowione.
2.
Na wniosek jednostki może być wydana decyzja o wygaśnięciu zarządu lub użytkowania, jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna jednostce, chyba że nie ma możliwości racjonalnego jej zagospodarowania przez inną jednostkę.
§  11.
1.
Decyzję o wygaśnięciu zarządu lub użytkowania nieruchomości wydaje organ właściwy do przekazania nieruchomości.
2.
Nieruchomość określoną w ust. 1 włącza się do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi, jeżeli nie ma możliwości przekazania jej innej jednostce.
3.
Do przekazania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, po wygaśnięciu zarządu lub użytkowania jest wymagana zgoda Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zasady rozliczeń.

§  12.
1.
Za przekazane łącznie z nieruchomością przynależności, w razie ich przejęcia, oraz części składowe jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot kosztów poniesionych na nakłady dokonane z własnych środków finansowych.
2.
Zwrot kosztów przysługuje również jednostce państwowej za przekazaną nieruchomość, jeżeli została ona nabyta z własnych środków finansowych.
3.
Koszty poniesione na kapitalne remonty obiektów budowlanych zmniejsza się o kwoty zaliczone przekazującemu na poczet opłat.
4.
W razie przejęcia nieruchomości do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi, jednostce przekazującej przysługuje zwrot kosztów z budżetu terenowego na zasadach określonych w ust. 1-3.
5.
Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1-3, strony określają w protokole zdawczo-odbiorczym.
§  13.
Części składowe nieruchomości wycenia się następująco:
1)
majątek trwały - według wartości początkowej stosownie do przepisów o prowadzeniu rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej; wartość ta ulega zmniejszeniu o stopień zużycia według zasad obowiązujących przy amortyzacji majątku trwałego,
2)
grunty nabyte przez jednostkę przekazującą - według cen nabycia,
3)
inwestycje rozpoczęte - według nakładów faktycznie poniesionych,
4)
produkcję roślinną w toku - według rzeczywistej wartości poniesionych nakładów,
5)
drzewostany leśne oraz plantacje kultur wieloletnich - według cen stosowanych przy wywłaszczaniu nieruchomości.
§  14.
Przynależności w razie ich przejęcia wycenia się w wysokości ustalonej przez strony.

Przepisy końcowe.

§  15.
Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  16.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1969 r. Nr 1, poz. 1, z 1974 r. Nr 22, poz. 131 i z 1981 r. Nr 3, poz. 13).
§  17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.