Rozdział 6 - Przepisy końcowe. - Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

Rozdział  6.

Przepisy końcowe.

§  15.
Jeżeli wyjazd na podstawie wydanego paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży nie nastąpił, posiadacz takiego dokumentu obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu jego ważności zwrócić go organowi, który go wydał, lub też złożyć w wojewódzkiej komendzie Milicji Obywatelskiej (równorzędnej) właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.
§  16.
1.
Wniosek o zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę oraz kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w kraju - w wypadku unieważnienia paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży przed opuszczeniem kraju - złożyć należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem komendy Milicji Obywatelskiej, w której złożono podanie (wniosek) o wydanie paszportu.
2.
Zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę obejmuje jedynie koszty nie podlegające zwrotowi z kasy biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego. Dokumentem stwierdzającym wysokość kosztów nie podlegających zwrotowi z kasy biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego jest odpowiednie zaświadczenie tego biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego, w którym wpłata została uiszczona.
§  17.
1.
W razie wyjazdu za granicę na koszt urzędu, instytucji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, związku zawodowego albo organizacji politycznej lub społecznej obowiązują w zakresie składania dokumentów w celu otrzymania paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego oraz w zakresie wnoszenia podań i odbioru paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego przepisy dotyczące paszportów urzędowych.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wyjazdów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c).
§  18.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące dowodów osobistych stosuje się odpowiednio do tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
§  19.
Do postępowania w sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.
§  20.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 107, z 1961 r. Nr 27, poz. 132 i z 1964 r. Nr 17, poz. 98).
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.