Rozdział 5 - Decyzje i odwołania. - Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

Rozdział  5.

Decyzje i odwołania.

§  10.
1.
Organ, w którym złożono podanie (wniosek) o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży, obowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić składającego podanie (wniosek) o decyzji najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania (wniosku) z wymaganymi dokumentami, a jeżeli wyjazd za granicę ma nastąpić na pobyt stały - najpóźniej w ciągu czterech miesięcy.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy odpowiednio podań (wniosków) o dokonanie zmian w paszporcie, wkładce paszportowej do dowodu osobistego i dokumencie podróży lub wznowienie ich ważności.
3.
W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w związku z ciężką chorobą lub śmiercią przebywającego za granicą członka rodziny albo w związku z koniecznością przeprowadzenia za granicą leczenia - gdy zwłoka w załatwieniu sprawy groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ubiegającego się o wyjazd - może on domagać się załatwienia sprawy przed upływem terminów określonych w ust. 1 i 2.
§  11.
W decyzji odmownej wystarczy powołać podstawę prawną odmowy. Decyzja taka powinna zawierać objaśnienie o przysługującym środku odwoławczym ze wskazaniem terminu i organu, do którego odwołanie powinno być wniesione.
§  12.
1.
Organem właściwym do rozpatrywania odwołań są:
1)
komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej od decyzji wydanej przez komendy powiatowe Milicji Obywatelskiej,
2)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od decyzji wydanej w I instancji przez komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej.
2.
Decyzja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
§  13.
1.
Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2.
Organ, który decyzje wydał, obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania albo decyzję zaskarżoną zmienić i zawiadomić o tym odwołującego się, albo też w tym terminie odwołanie wraz z aktami sprawy przekazać organowi właściwemu do rozpoznania odwołania.
§  14.
1.
Organ właściwy do rozpoznania odwołania obowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić odwołującego się od decyzji najpóźniej w terminach określonych w § 10 ust. 1 i 2. Przepisy § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
W sprawach o wydanie paszportów w związku z wyjazdem zbiorowym odwołanie może być pozostawione bez rozpoznania, jeżeli termin wyznaczony do wyjazdu danej grupy osób upływa przed terminem przewidzianym do rozpoznania odwołania.