Rozdział 4 - Wnoszenie podań i odbiór paszportu. - Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

Rozdział  4.

Wnoszenie podań i odbiór paszportu.

§  8.
1. 4
Podania i wnioski o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży składa się w komendzie powiatowej lub wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (równorzędnej) właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu (zamieszkania) osoby zainteresowanej; w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami służbowymi lub losowymi dopuszczalne jest złożenie podania lub wniosku w Biurze Paszportów i Dowodów Osobistych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2. 5
(skreślony).
3.
W celu ustalenia tożsamości osoba, ubiegająca się o paszport, wkładkę paszportową do dowodu osobistego lub dokument podróży, obowiązana jest osobiście złożyć podanie. Nie dotyczy to osób do lat 16 oraz całkowicie ubezwłasnowolnionych.
4.
Przy składaniu podania należy okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument stwierdzający stosunek do służby wojskowej.
5.
Przy wyjazdach zbiorowych tożsamość uczestników grupy powinna być stwierdzona na ich podaniach przez właściwe ze względu na ich miejsce stałego pobytu (zamieszkania) komendy powiatowe lub wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (równorzędne). Tożsamość uczestników grupy może być także stwierdzona przez jednostki posiadające rachunek specjalny na cele wyjazdów zagranicznych. Przy stwierdzaniu tożsamości stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
6.
Organ właściwy do przyjęcia podania (wniosku) może odmówić jego przyjęcia, jeżeli nie są do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty lub jeżeli kwestionariusz paszportowy jest wypełniony nieczytelnie.
7.
Na żądanie składającego podanie (wniosek) z wymaganymi dokumentami należy potwierdzić mu odbiór podania (wniosku) i dokumentów.
§  9.
1.
Odbiór paszportu dokonywany jest w miejscu złożenia podania (wniosku); przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Przy odbiorze paszportu zbiorowego należy przedłożyć dowody osobiste uczestników grupy oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
3.
Paszport zbiorowy może być odebrany przez kierownika grupy lub przez osobę pisemnie upoważnioną do tego przez wnioskodawcę.
4 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.
5 § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.