Rozdział 1 - Organy właściwe do podejmowania decyzji w sprawie wydawania paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności. - Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

Rozdział  1.

Organy właściwe do podejmowania decyzji w sprawie wydawania paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności.

§  1. 1
1.
Organami właściwymi do podejmowania decyzji w sprawie wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży są:
1)
upoważnione przez Ministra Spraw Wewnętrznych komendy powiatowe Milicji Obywatelskiej (równorzędne) na wyjazdy do Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w następujących wypadkach:
a)
na indywidualne wyjazdy prywatne na pobyt czasowy,
b)
na turystyczne wyjazdy organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1,
2)
komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (równorzędne) w następujących wypadkach:
a)
na indywidualne wyjazdy prywatne na pobyt czasowy do państw nie wymienionych w pkt 1,
b)
na wyjazdy turystyczne organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1 do państw nie wymienionych w pkt 1,
c)
na wyjazdy w celach sportowych działaczy i ekip do państw wymienionych w pkt 1 - w ramach planów zatwierdzonych przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
d)
na indywidualne wyjazdy na pobyt czasowy, a także na organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1 wyjazdy turystyczne do państw wymienionych w pkt 1, w razie gdy powiatowa (równorzędna) komenda Milicji Obywatelskiej nie jest upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach paszportowych,
e)
na wyjazdy na pobyt stały do wszystkich państw,
3)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - na wyjazdy inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jak również w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami służbowymi lub losowymi w sprawach należących do właściwości organów wymienionych w pkt 1 i 2.
2.
Właściwość organów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala się według miejsca stałego pobytu (zamieszkania) zainteresowanej osoby.
3.
Organy określone w ust. 1 właściwe są również do podejmowania, zgodnie z ich zakresem działania, decyzji w sprawach:
1)
o dokonywanie zmian w wystawionych paszportach, wkładkach paszportowych do dowodów osobistych i dokumentach podróży,
2)
o wznowienie ważności paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży.
4.
Do unieważnienia i odbierania unieważnionych paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży właściwy jest organ, który podjął decyzję w sprawie wydania danego dokumentu, albo organ nadrzędny.
§  2.
Do czynienia zmian w paszportach konsularnych i wznawiania ich ważności w czasie pobytu posiadacza paszportu w kraju właściwe są komendy Milicji Obywatelskiej określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 według miejsca zameldowania posiadacza paszportu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.