Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  8.
1. Z przebiegu postępowania ugodowego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach.
2. Protokół powinien w szczególności zawierać:
1) datę i miejsce dokonywania czynności,
2) stopień, imię i nazwisko oficera przeprowadzającego postępowanie ugodowe lub przewodniczącego komisji,
3) imię, nazwisko i adres poszkodowanego albo nazwę i adres organu (instytucji, przedsiębiorstwa) oraz imię, nazwisko i adres jego przedstawiciela,
4) zwięzły opis roszczenia poszkodowanego,
5) wysokość żądanego przez poszkodowanego odszkodowania,
6) imiona, nazwiska i adresy przesłuchanych osób (świadków, rzeczoznawców) oraz ich oświadczenia,
7) zwięzły opis stanu faktycznego z określeniem miejsca i daty oraz rodzaju i rozmiaru szkody,
8) stopień, imię i nazwisko sprawcy szkody lub osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody,
9) wysokość ustalonego polubownie albo proponowanego przez organy wojskowe odszkodowania,
10) oświadczenie poszkodowanego, czy zgadza się na wypłatę niespornej części odszkodowania.
3. Protokół podpisuje oficer przeprowadzający postępowanie ugodowe lub przewodniczący komisji oraz poszkodowany.