Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  7.
1. W toku postępowania ugodowego należy ustalić:
1) rodzaj szkody, miejsce, datę oraz przyczynę powstania szkody,
2) dokładną wysokość szkody (wysokość odszkodowania),
3) okoliczności towarzyszące powstaniu szkody, a w szczególności czy szkoda nie powstała z winy poszkodowanego lub wskutek wypadku, za który organy wojskowe nie ponoszą odpowiedzialności,
4) sprawcę szkody lub osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody.
2. W razie potrzeby przesłuchuje się świadków lub zasięga się opinii rzeczoznawcy.