Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  4.
1. Roszczenie o odszkodowanie zgłasza się do dowódcy jednostki wojskowej, która wyrządziła szkodę, a jeżeli tej jednostki nie ma już w miejscowości, w której powstała szkoda, albo miejsce postoju tej jednostki nie jest znane - do kwatermistrza okręgu wojskowego.
2. Roszczenie może być zgłoszone również do właściwego do spraw wewnętrznych organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, bezpośrednio lub za pośrednictwem prezydium gromadzkiej rady narodowej. Organ ten przekazuje niezwłocznie otrzymane roszczenie do kwatermistrza okręgu wojskowego właściwego ze względu na miejsce wyrządzenia szkody.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia kwatermistrz okręgu wojskowego ustala jednostkę, która wyrządziła szkodę, oraz przekazuje materiały w tej sprawie dowódcy tej jednostki wojskowej.