Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  2.
1. Za szkody w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się wszelkie straty poniesione przez poszkodowanego w związku z zakwaterowaniem przejściowym, zajęciem na zakwaterowanie terenów lub utworzeniem strefy niebezpieczeństwa.
2. Za szkody uważa się w szczególności:
1) szkody polne wyrządzone na terenach podczas ćwiczeń lub manewrów, jak zniszczenie lub uszkodzenie gleby, łąk, sadów, ogrodów, lasów, zasiewów i innych kultur rolnych, ogrodowych, rybnych lub leśnych, ogrodzeń, drzew, krzewów,
2) szkody wyrządzone wskutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia nieruchomego (budynków, instalacji, urządzeń technicznych, sprzętu, inwentarza) w związku z ćwiczeniami lub manewrami,
3) szkody i zniszczenia spowodowane przez pojazdy mechaniczne (czołgi, działa pancerne, transportery) na drogach, mostach oraz w położonych przy trasach przejazdu budynkach,
4) szkody powstałe wskutek utrudnień gospodarczych na terenach objętych strefą niebezpieczeństwa, uniemożliwiających normalne korzystanie z tych terenów, oraz szkody poniesione z powodu zarządzenia opuszczenia budynków objętych strefą niebezpieczeństwa,
5) szkody wyrządzone w mieniu ruchomym znajdującym się w pomieszczeniach lub na terenach zajętych na zakwaterowanie przejściowe.