Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  15.
1. Poszkodowany albo dowódca jednostki wojskowej lub nadrzędny organ wojskowy, który nie zgadza się z orzeczeniem wydanym przez organ określony w § 12, może w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia o odszkodowaniu domagać się ustalenia wysokości odszkodowania w drodze sądowej, a w przypadku gdy poszkodowaną jest jednostka gospodarki uspołecznionej - w drodze postępowania arbitrażowego.
2. Roszczenie wnosi się do właściwego sądu lub komisji arbitrażowej za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Organ ten przesyła niezwłocznie akta sprawy do właściwego sądu lub komisji arbitrażowej.
3. Prawomocne orzeczenie wydane przez sąd (komisję arbitrażową) stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie wypłaca się w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.