Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  12. Jeżeli postępowanie ugodowe nie doprowadzi do osiągnięcia porozumienia co do odpowiedzialności za szkodę lub wysokości odszkodowania albo nie zostanie zatwierdzony akt ugody (§ 9 ust. 3), dowódca jednostki wojskowej przesyła w ciągu 7 dni akta sprawy właściwemu do spraw wewnętrznych organowi prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, która orzeka w tej sprawie po zasięgnięciu opinii prezydium gromadzkiej rady narodowej.