Zasady i tryb odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykaz stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1237

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:

Postanowienie ogólne

§  1. 
Aplikacja administracyjna, zwana dalej "aplikacją", ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika, podejmującego w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanym dalej "Biurem", po raz pierwszy pracę w urzędzie państwowym, do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.

Obowiązek odbywania aplikacji

§  2. 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwany dalej "Przewodniczącym", kieruje na aplikację pracownika, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1)
podjął po raz pierwszy zatrudnienie w urzędzie państwowym;
2)
jest zatrudniony w Biurze co najmniej trzy miesiące;
3)
wykonuje pracę na stanowisku określonym w wykazie stanowisk w Biurze objętych aplikacją, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Kierujący komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, składa wniosek o skierowanie pracownika na aplikację.
2. 
Wzór wniosku o skierowanie pracownika Biura na aplikację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Termin rozpoczęcia aplikacji określa kierownik aplikacji.
2. 
Aplikacja rozpoczyna się nie później niż po upływie czterech miesięcy od dnia nawiązania z pracownikiem stosunku pracy.
§  5. 
Na wniosek kierującego komórką organizacyjną Biura, w której pracownik świadczy pracę, Przewodniczący może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie pracownika - o ile gwarantuje ono posiadanie przez pracownika wiedzy i umiejętności odpowiednich na zajmowanym stanowisku - i skrócić mu okres aplikacji do sześciu miesięcy.
§  6. 
1. 
W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających aplikantowi odbywanie aplikacji Przewodniczący może zdecydować o zawieszeniu odbywania przez niego aplikacji, a tym samym o zawieszeniu wykonywania obowiązków przez opiekuna tego aplikanta, do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających odbywanie aplikacji.
2. 
Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący decyduje o podjęciu zawieszonej aplikacji oraz sposobie i harmonogramie jej kontynuowania.
§  7. 
1. 
Od odbywania aplikacji może być zwolniony pracownik, który wykaże się wymaganą wiedzą z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.
2. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji podejmuje Przewodniczący, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.
3. 
Wzór wniosku o zwolnienie od odbywania aplikacji w Biurze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Decyzja odmowna w sprawie zwolnienia od odbywania aplikacji stanowi podstawę do niezwłocznego złożenia wniosku o skierowanie pracownika na aplikację.
§  8. 
Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, kierujący komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę, składa Przewodniczącemu za pośrednictwem kierownika aplikacji.

Kierownik aplikacji i opiekunowie aplikantów

§  9. 
1. 
Aplikacją kieruje kierownik aplikacji.
2. 
Kierownika aplikacji wyznacza Przewodniczący, jeżeli w Biurze skierowano do odbycia aplikacji lub aplikację odbywa co najmniej sześciu aplikantów. W pozostałych przypadkach obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji wykonuje opiekun aplikanta, zwany dalej "opiekunem".
3. 
Do obowiązków kierownika aplikacji i opiekunów należy kierowanie kształceniem teoretycznym, wykonywaniem zadań praktycznych i samokształceniem aplikantów oraz udzielanie im pomocy we wdrażaniu się do pracy w Biurze i przygotowaniu do egzaminu końcowego.
§  10. 
1. 
Kierownikiem aplikacji może być pracownik Biura posiadający co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni staż pracy w Biurze.
2. 
Kierownik aplikacji nie może pełnić funkcji opiekuna.
3. 
Sposób i zakres obsługi organizacyjnej kierownika aplikacji ustala Dyrektor Biura.
§  11. 
1. 
Przewodniczący wyznacza opiekuna, na wniosek kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.
2. 
Opiekunem może być pracownik Biura posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w Biurze, i niepozostający z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.
3. 
Opiekun może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami równocześnie.
§  12. 
1. 
W sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu aplikacji, na czas nieobecności kierownika aplikacji Przewodniczący wyznacza osobę zastępującą kierownika aplikacji spośród opiekunów, z wyłączeniem opiekunów sprawujących opiekę nad dwoma aplikantami jednocześnie.
2. 
Opiekun zastępujący kierownika aplikacji wykonuje obowiązki opiekuna w stosunku do pozostającego pod jego opieką aplikanta. Opiekun ten nie może zostać wyznaczony na opiekuna kolejnego aplikanta.
3. 
Opiekunowi zastępującemu kierownika aplikacji przysługują, w czasie sprawowania zastępstwa, obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji.

Program i przebieg aplikacji

§  13. 
Aplikacja obejmuje:
1)
wykłady lub konwersatoria z teoretycznego zakresu aplikacji;
2)
zajęcia praktyczne pozwalające na zapoznanie się z pracą w Biurze;
3)
samokształcenie aplikantów.
§  14. 
1. 
Teoretyczny zakres aplikacji obejmuje zajęcia z obszaru:
1)
prawa konstytucyjnego, w szczególności:
a)
zadań i kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
b)
systemu źródeł prawa,
c)
organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej i administracji publicznej;
2)
prawa europejskiego;
3)
postępowania administracyjnego;
4)
urzędniczych stosunków pracy;
5)
ochrony danych osobowych;
6)
ochrony informacji niejawnych;
7)
zamówień publicznych;
8)
zasad techniki prawodawczej;
9)
finansów publicznych.
2. 
W toku aplikacji aplikant powinien nabyć umiejętności praktyczne w zakresie:
1)
sposobu funkcjonowania i organizacji Biura oraz jego komórek organizacyjnych;
2)
załatwiania spraw należących do zakresu obowiązków aplikanta w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę;
3)
obiegu dokumentów w Biurze;
4)
posługiwania się urządzeniami biurowymi i informatycznymi w zakresie niezbędnym w komórce organizacyjnej Biura, w której świadczy pracę.
§  15. 
1. 
Aplikacja odbywa się według ramowego programu aplikacji ustalanego przez kierownika aplikacji, zgodnie z teoretycznym i praktycznym zakresem aplikacji.
2. 
Na podstawie ramowego programu aplikacji opiekun, w uzgodnieniu z kierownikiem aplikacji, opracowuje szczegółowy program aplikacji dla danego aplikanta.
§  16. 
1. 
Opiekun organizuje lub odbywa z aplikantem, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zajęcia z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji.
2. 
Opiekun opracowuje, w porozumieniu z aplikantem, harmonogram zajęć aplikanta.
3. 
Harmonogram zajęć aplikanta podlega zatwierdzeniu przez kierownika aplikacji.
4. 
Zajęcia odbywają się w czasie pracy.
5. 
Aplikant obowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach.
6. 
Z każdych zajęć opiekun sporządza sprawozdanie obejmujące tematykę zrealizowaną podczas zajęć. Sprawozdanie podpisuje aplikant i opiekun.
7. 
Opiekun przekazuje sprawozdanie kierownikowi aplikacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć.
§  17. 
1. 
Przed egzaminem końcowym opiekun przygotowuje opinię o aplikancie, zwaną dalej "opinią opiekuna", i przekazuje ją kierownikowi aplikacji.
2. 
Opinia opiekuna zawiera ocenę aplikanta w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5) oraz informacje o przebiegu aplikacji, w szczególności o:
1)
nabytej przez aplikanta wiedzy z teoretycznego i praktycznego zakresu aplikacji;
2)
biegłości w wykonywaniu przez aplikanta obowiązków służbowych;
3)
stosunku aplikanta do współpracowników i interesantów, po zasięgnięciu opinii kierującego komórką organizacyjną, w której pracownik świadczy pracę.

Egzamin końcowy i ocena kwalifikacyjna

§  18. 
Kierownik aplikacji, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, wyznacza termin egzaminu końcowego na dzień przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed zakończeniem aplikacji.
§  19. 
1. 
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1)
kierownik aplikacji jako przewodniczący komisji;
2)
dyrektor departamentu, w którym aplikant świadczy pracę, wicedyrektor tego departamentu albo pracownik Biura wyznaczony do zastępowania dyrektora tego departamentu, o ile taka osoba nie jest już w składzie komisji.
2. 
Opiekun zastępujący kierownika aplikacji, o którym mowa w § 12 ust. 1, albo opiekun wykonujący obowiązki i uprawnienia kierownika aplikacji, o którym mowa w § 9 ust. 2, jest wyłączony ze składu komisji egzaminacyjnej oceniającej aplikanta pozostającego pod jego opieką.
3. 
Przewodniczący może wyznaczyć do składu komisji egzaminacyjnej innych niż wymienionych w ust. 1 i 2 pracowników Biura.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyznacza Przewodniczący.
5. 
Osoba wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej nie może pozostawać z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.
§  20. 
1. 
Egzamin końcowy jest przeprowadzany na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w formie ustnej i obejmuje zakres teoretyczny i praktyczny aplikacji.
2. 
W posiedzeniu komisji egzaminacyjnej może brać udział Przewodniczący lub Dyrektor Biura.
3. 
Podczas egzaminu końcowego aplikanta może być obecny opiekun, który sprawował opiekę nad aplikantem w toku aplikacji.
4. 
Podczas egzaminu końcowego aplikant udziela odpowiedzi na pięć pytań.
5. 
Odpowiedzi na poszczególne pytania podlegają ocenom cząstkowym, wskazanym przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej, w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5).
6. 
Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych oznacza następujący wynik egzaminu końcowego:
1)
od 4,51 do 5,0 - ocenę bardzo dobrą;
2)
od 3,51 do 4,50 - ocenę dobrą;
3)
od 2,91 do 3,50 - ocenę dostateczną;
4)
2,90 i poniżej - ocenę niedostateczną.
§  21. 
1. 
Komisja egzaminacyjna ustala ocenę kwalifikacyjną na podstawie wyniku egzaminu końcowego, z uwzględnieniem opinii opiekuna, o której mowa w § 17 ust. 1.
2. 
Kierownik aplikacji przedkłada opinię opiekuna komisji egzaminacyjnej najpóźniej w dniu egzaminu końcowego.
§  22. 
1. 
Po ustaleniu oceny kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna sporządza protokół.
2. 
Wzór protokołu z posiedzenia komisji egzaminacyjnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Protokół podpisywany jest przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
§  23. 
1. 
Nieusprawiedliwione niestawienie się aplikanta na egzamin końcowy skutkuje otrzymaniem oceny kwalifikacyjnej niedostatecznej.
2. 
W przypadku uznania niestawienia się na egzamin końcowy za usprawiedliwione kierownik aplikacji niezwłocznie wyznacza dodatkowy termin egzaminu.
§  24. 
1. 
Aplikant, który uzyskał ocenę kwalifikacyjną niedostateczną, może przystąpić do egzaminu końcowego ponownie tylko raz i nie wcześniej niż po upływie miesiąca od terminu pierwszego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji, po uzgodnieniu z Przewodniczącym.
2. 
Ponowny egzamin końcowy odbywa się przed upływem dwunastomiesięcznego okresu aplikacji.
§  25. 
1. 
Aplikant, który uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji w Biurze.
2. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w Biurze określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Przepis końcowy

§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ STANOWISK W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI OBJĘTYCH APLIKACJĄ ADMINISTRACYJNĄ

1)
Dyrektor Biura;
2)
wicedyrektor Biura;
3)
dyrektor departamentu;
4)
wicedyrektor departamentu;
5)
główny księgowy;
6)
główny specjalista do spraw legislacji;
7)
ekspert;
8)
inspektor ochrony danych;
9)
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
10)
audytor wewnętrzny;
11)
radca prawny;
12)
doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
13)
doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
14)
naczelnik wydziału;
15)
główny specjalista;
16)
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
17)
asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
18)
aspirant;
19)
starszy specjalista;
20)
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
21)
specjalista;
22)
specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
23)
starszy inspektor;
24)
starszy archiwista;
25)
inspektor;
26)
sekretarz członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
27)
sekretarz dyrektora;
28)
archiwista;
29)
referent prawny;
30)
starszy referent;
31)
referent.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wniosek o skierowanie pracownika Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na aplikację administracyjną

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o zwolnienie od odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI ADMINISTRACYJNEJ W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

grafika

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. poz. 285), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).