Zasady i tryb likwidacji przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1952 r.
w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego ma na celu zakończenie jego działalności operatywnej oraz ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie środków obrotowych przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem należytego zagospodarowania środków trwałych przedsiębiorstwa.
Zarządzenie o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego powinno zawierać:
1)
wskazanie podstawy prawnej,
2)
oznaczenie przedsiębiorstwa podlegającego likwidacji,
3)
oznaczenie dnia otwarcia likwidacji,
4)
wyznaczenie likwidatora,
5)
ustalenie terminu zakończenia działalności operatywnej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) przedsiębiorstwa.
Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się w zasadzie inne przedsiębiorstwo państwowe podlegające tej samej władzy, której podlega przedsiębiorstwo likwidowane. Na likwidatora może być wyznaczona także inna osoba prawna lub osoba fizyczna.
1.
Przedsiębiorstwo w likwidacji prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów "w likwidacji".
2.
Do przedsiębiorstwa w okresie likwidacji stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439), przy czym przepisy określające prawa i obowiązki dyrektora stosuje się odpowiednio do likwidatora.
3.
Osoba prawna wyznaczona na likwidatora składa oświadczenia woli w imieniu przedsiębiorstwa w likwidacji z zachowaniem przepisów dotyczących składania oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej.
4.
Z dniem otwarcia likwidacji wygasają wszelkie upoważnienia pełnomocników przedsiębiorstwa w likwidacji, udzielone przed tym dniem.
Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go powinien:
1)
zgłosić do rejestru przedsiębiorstw państwowych wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa,
2)
powiadomić banki finansujące eksploatację i inwestycje przedsiębiorstwa oraz właściwe organy finansowe o otwarciu likwidacji,
3)
ogłosić w Monitorze Polskim zawiadomienie o otwarciu likwidacji przedsiębiorstwa,
4)
przystąpić do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz projektu listy zobowiązań przedsiębiorstwa,
5)
sporządzić plan finansowy likwidacji (plan pokrycia kosztów działalności operatywnej przedsiębiorstwa w czasie likwidacji oraz kosztów likwidacji).
Bilans na dzień otwarcia likwidacji należy sporządzić w myśl przepisów o zasadach bilansowania w terminie określonym przez władzę, której podlega przedsiębiorstwo w likwidacji, nie przekraczającym jednak terminu 3 miesięcy od dnia otwarcia likwidacji. Termin ten może być w przypadkach wyjątkowych przedłużony za zgodą Ministra Finansów.
1.
Projekt listy zobowiązań sporządza się na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa.
2.
Projekt listy zobowiązań powinien obejmować następujące dane:
1)
imię i nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) wierzyciela,
2)
wysokość zobowiązania pieniężnego, termin jego płatności albo wartość zobowiązania niepieniężnego,
3)
podstawę (tytuł) zobowiązania,
4)
stan sprawy, jeżeli ustalenie zobowiązania lub jego wysokość jest przedmiotem postępowania sądowego lub arbitrażowego.
3.
Nie podlegają wpisaniu na listę te zobowiązania, które uległy przedawnieniu lub które nie mogą być dochodzone w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.
4.
Władza, której przedsiębiorstwo podlega, zatwierdza projekt listy.
5.
O zatwierdzeniu listy zobowiązań należy zawiadomić wierzycieli przez ogłoszenie o tym w Monitorze Polskim. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, w drodze zarządzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego, może ustalić ponadto inny sposób zawiadamiania wierzycieli przedsiębiorstwa w likwidacji.
1.
W terminie dwumiesięcznym, a w odniesieniu do wierzycieli mających siedzibę za granicą - w terminie trzymiesięcznym, od dnia zawiadomienia o zatwierdzeniu listy zobowiązań wierzyciele, nie wpisani na listę lub których wierzytelności zostały wpisane na listę jedynie częściowo, mogą żądać wpisania ich na listę lub uzupełnienia wysokości ich wierzytelności. Wniosek w tym przedmiocie powinien zawierać dane określone w § 7 ust. 2 oraz powinien być udowodniony odpowiednimi dokumentami.
2.
Po sprawdzeniu wniosku i dowodów wierzytelności likwidator uznając przedłożone dowody za niedostateczne odmawia wpisania na listę bądź też za zgodą władzy, której przedsiębiorstwo podlega, wciąga je na listę lub uzupełnia tę listę. O odmowie wpisania na listę zobowiązań zawiadamia się wierzyciela listem poleconym. Likwidator nie może odmówić wpisania na listę zobowiązań wierzytelności opartych na wykonalnych tytułach egzekucyjnych.
3.
Zobowiązanie ulega wpisaniu na listę jako sporne, jeżeli wierzyciel w terminie miesięcznym od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie wpisania na listę (ust. 2) przedstawi likwidatorowi dowód o toczącym się postępowaniu sądowym lub arbitrażowym o tę należność.
Bieg przedawnienia lub terminu przewidzianego w obowiązujących przepisach dla dochodzenia roszczeń w drodze postępowania sądowego lub arbitrażowego względem wierzycieli przedsiębiorstwa w likwidacji nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
a)
w czasie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o otwarciu likwidacji do dnia zawiadomienia o zatwierdzeniu listy zobowiązań, a ponadto
b)
względem wierzycieli, którzy w terminie przewidzianym w § 8 zgłosili żądanie wpisania ich na listę lub uzupełnienia wysokości ich wierzytelności - do dnia zawiadomienia tych wierzycieli o odmowie wpisania na listę zobowiązań lub uzupełnienia wysokości ich wierzytelności.
Władza, której przedsiębiorstwo podlega, zatwierdza bilans.
1.
W terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań przedsiębiorstwa likwidator sporządza projekt planu likwidacji.
2.
Projekt planu likwidacji składa się z:
1)
planu upłynnienia środków obrotowych,
2)
planu zaspokojenia zobowiązań wpisanych na listę.
3.
Do projektu planu likwidacji dołącza się:
1)
wykaz upłynnionych do dnia sporządzenia planu środków obrotowych wraz ze sprawozdaniem co do stanu nie upłynnionych środków obrotowych,
2)
wykaz zaspokojonych do dnia sporządzenia planu zobowiązań wpisanych na listę wraz ze sprawozdaniem co do stanu nie zaspokojonych zobowiązań,
3)
wykaz ściągniętych do dnia sporządzenia planu wierzytelności przedsiębiorstwa wraz ze sprawozdaniem co do stanu nie zrealizowanych wierzytelności,
4)
wykaz środków trwałych wraz z wnioskami co do ich należytego zagospodarowania.
1.
Plan upłynnienia środków obrotowych powinien określać rodzaj, wysokość, sposób i terminy upłynnienia tych środków.
2.
Plan zaspokojenia określa terminy zaspokojenia zobowiązania oraz źródła ich pokrycia.
Władza, której przedsiębiorstwo podlega, za zgodą Ministra Finansów zatwierdza plan likwidacji, a w tym również termin jej zakończenia.
Minister Finansów określi w drodze instrukcji sposób sporządzania planu likwidacji.
1.
Umowy, których przedsiębiorstwo wykonać nie może lub których wykonanie jest z uwagi na toczącą się likwidację gospodarczo niecelowe, powinny być przekazane do wykonania przez inną państwową jednostkę gospodarczą, wskazaną przez władzę, której podlega przedsiębiorstwo w porozumieniu z władzą, której podlega jednostka obowiązana do wykonania.
2.
Jeżeli przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być dokonane, przedsiębiorstwo może za zgodą władzy, której podlega, odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary, kary umowne będą się jednak należeć na zasadach ogólnych, jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy powstała przed dniem otwarcia likwidacji.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorstwo w likwidacji obowiązane jest zwrócić stronie przeciwnej poniesione przez nią koszty dla wykonania umowy.
4.
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do umów zawartych przez przedsiębiorstwa państwowe z kontrahentami zagranicznymi.
Wierzytelności i zobowiązania pieniężne przedsiębiorstwa, płatne po dniu ukończenia likwidacji, ulegają przekazaniu państwowej jednostce gospodarczej wskazanej przez władzę, której podlega przedsiębiorstwo likwidowane.
Zobowiązania z tytułu rent za nieszczęśliwe wypadki należne od przedsiębiorstwa w likwidacji będą przekazane wraz z odpowiednimi środkami właściwej instytucji ubezpieczeniowej.
Plan likwidacji ulega wykonaniu przez likwidatora.
1.
Po wykonaniu planu likwidacji likwidator sporządza bilans na dzień ukończenia likwidacji oraz sprawozdanie likwidacyjne i przedstawia je wraz z aktami postępowania likwidacyjnego władzy, której podlega przedsiębiorstwo. Władza ta w trybie art. 21 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. (Dz. U. R. P. NR 49, poz. 439) wydaje decyzję co do uznania przedsiębiorstwa za zlikwidowane oraz określi miejsce przechowywania ksiąg przedsiębiorstwa i aktów likwidacji.
2.
Decyzja w tym przedmiocie podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorstw państwowych i stanowi podstawę do wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.